หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 4:45:19 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
--2-2 
--2-2 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการผลิตพืช
35---35 
35---35 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
21---21 
21---21 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาประมง
44---44 
44---44 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
103---103 
103---103 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
27---27 
27---27 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3---3 
3---3 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
17---17 
17---17 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
49---49 
49---49 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
299020301
299020301
100 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช562.5 %00 %00 %00 %562.5 %00 %562.5 %337.5 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์947.37 %315.79 %15.26 %00 %1368.42 %15.26 %1473.68 %526.32 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1076.92 %215.38 %00 %00 %1292.31 %00 %1292.31 %17.69 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์240 %00 %00 %00 %240 %120 %360 %240 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร952.94 %00 %317.65 %00 %1270.59 %00 %1270.59 %529.41 %00 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์758.33 %00 %18.33 %00 %866.67 %00 %866.67 %433.33 %00 %
รวม4256.76 %56.76 %56.76 %00 %5270.27 %22.7 %5472.97 %2027.03 %00 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช00 %120 %360 %00 %120 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์535.71 %321.43 %214.29 %321.43 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร216.67 %216.67 %650 %216.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์133.33 %00 %00 %133.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร325 %18.33 %325 %433.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์112.5 %225 %337.5 %112.5 %112.5 %00 %00 %
รวม1222.22 %916.67 %1731.48 %1120.37 %23.7 %00 %00 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช360 %00 %240 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์214.29 %17.14 %1071.43 %00 %00 %00 %00 %17.14 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร00 %00 %1191.67 %18.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์00 %00 %3100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร216.67 %00 %1083.33 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์00 %00 %787.5 %00 %00 %00 %00 %112.5 %
รวม712.96 %11.85 %4379.63 %11.85 %00 %00 %00 %23.7 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช360 %00 %00 %240 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์857.14 %17.14 %535.71 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร758.33 %18.33 %18.33 %325 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์00 %266.67 %133.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร00 %433.33 %541.67 %325 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์450 %112.5 %225 %112.5 %
รวม2240.74 %916.67 %1425.93 %916.67 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาการผลิตพืช40 %60 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21.43 %50 %7.14 %14.29 %7.14 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร8.33 %50 %41.67 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %33.33 %33.33 %0 %33.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร16.67 %25 %33.33 %16.67 %8.33 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์37.5 %12.5 %50 %0 %0 %
รวม20.37 %38.89 %27.78 %7.41 %5.56 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี