หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่่ 1/19/2021 2:37:03 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040396 นางสาวภาพิมล   ชุ่มกมล6/12/2557 16:23:27 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040628 นางสาวปรีดาภรณ์   วัดกลาง7/12/2557 8:31:38 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040784 นางสาวเพ็ญพิศ   ขำละม้าย8/12/2557 8:18:46 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040933 นางสาวลลิตา   ใจเด็ด7/12/2557 8:24:22 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040958 นางสาวภัทรานี   คุ้มเดช9/12/2557 2:56:15 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat