หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 2:34:04 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช75 %37.5 %12.5 %12.5 %50 %62.5 %37.5 %37.5 %25 %50 %50 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์68.42 %57.89 %5.26 %15.79 %15.79 %5.26 %10.53 %21.05 %10.53 %21.05 %10.53 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร84.62 %23.08 %0 %0 %38.46 %53.85 %7.69 %7.69 %15.38 %38.46 %23.08 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์100 %20 %0 %0 %40 %0 %0 %0 %40 %40 %20 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร88.24 %29.41 %11.76 %5.88 %58.82 %41.18 %41.18 %23.53 %29.41 %41.18 %35.29 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์83.33 %41.67 %16.67 %8.33 %66.67 %25 %33.33 %25 %25 %33.33 %41.67 %0 %
รวม81.08 %37.84 %8.11 %8.11 %43.24 %31.08 %22.97 %20.27 %21.62 %35.14 %28.38 %0 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาการผลิตพืช87.5 %12.5 %37.5 %37.5 %50 %50 %12.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์78.95 %0 %21.05 %26.32 %42.11 %26.32 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร69.23 %7.69 %15.38 %30.77 %38.46 %61.54 %30.77 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์80 %0 %40 %40 %60 %40 %40 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร52.94 %11.76 %0 %29.41 %41.18 %17.65 %29.41 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์100 %0 %33.33 %33.33 %33.33 %41.67 %8.33 %
รวม75.68 %5.41 %20.27 %31.08 %41.89 %36.49 %17.57 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี