หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 4:49:12 PM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาการผลิตพืช100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร20 %70 %0 %10 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์50 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร22.22 %77.78 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์14.29 %71.43 %14.29 %0 %0 %0 %0 %
รวม40.48 %52.38 %2.38 %2.38 %0 %0 %2.38 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %20 %60 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %11.11 %0 %0 %0 %33.33 %55.56 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %22.22 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %44.44 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %14.29 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %71.43 %14.29 %0 %0 %
รวม0 %7.14 %0 %0 %4.76 %0 %0 %0 %40.48 %47.62 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %40 %40 %20 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์11.11 %55.56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %22.22 %11.11 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %20 %0 %0 %0 %0 %30 %40 %10 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์50 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %44.44 %0 %0 %0 %0 %22.22 %22.22 %0 %11.11 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %28.57 %71.43 %0 %0 %
รวม4.76 %28.57 %0 %0 %0 %0 %16.67 %30.95 %11.9 %7.14 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช00 %00 %00 %00 %2100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์116.67 %00 %116.67 %466.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร00 %133.33 %00 %266.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม215.38 %17.69 %215.38 %646.15 %215.38 %00 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี