หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 3:42:03 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตร ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
สาขาวิชาการผลิตพืช21 19 12,036 14,000 12,135 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์14 13 13,483 13,483 
สาขาวิชาประมง30 17 13 12,882 12,882 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร69 64 14,757 21,500 14,962 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์13 11 27,190 12,000 25,925 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร11 15,857 15,857 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์35 31 15,548 17,000 15,593 
รวม193 162 31 15,182  17,200  15,243  
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตร ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
รวม      
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี