หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 3:08:09 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช35352571.43 %2392 %28 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21211676.19 %1593.75 %16.25 %
สาขาวิชาประมง44443375 %1957.58 %1442.42 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1031038683.5 %8093.02 %66.98 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์27271970.37 %1473.68 %526.32 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี333100 %3100 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร17171270.59 %866.67 %433.33 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์49494081.63 %3587.5 %512.5 %
รวม29929923478.26 %19784.19 %3715.81 %
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
รวม00000
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี