หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 4:10:19 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช35 35 22 62.86 % 20 90.91 % 9.09 % 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21 21 14 66.67 % 13 92.86 % 7.14 % 
สาขาวิชาประมง44 44 31 70.45 % 17 54.84 % 14 45.16 % 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร103 103 71 68.93 % 66 92.96 % 7.04 % 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์27 27 15 55.56 % 12 80 % 20 % 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 % 
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร17 17 11 64.71 % 63.64 % 36.36 % 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์49 49 36 73.47 % 32 88.89 % 11.11 % 
รวม299 299 200 66.89 %167 83.5 % 33 16.5 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
รวม
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
               ไม่นับรวม ผู้มีงานทำก่อนสำเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานทำหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี