หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 4:41:05 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
สาขาวิชาการผลิตพืช35 35 25 2.86 % 2.86 % 4 % 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์21 21 16 0 % 0 % 0 % 
สาขาวิชาประมง44 44 32 2.27 % 2.27 % 3.12 % 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร103 103 83 1.94 % 1.94 % 2.41 % 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์27 27 19 7.41 % 7.41 % 10.53 % 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 % 0 % 0 % 
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร17 17 12 0 % 0 % 0 % 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์49 49 39 2.04 % 2.04 % 2.56 % 
รวม299 299 229 2.34 %2.34 % 3.06 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
รวม
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี