หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2021 2:28:21 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช66.67 %33.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์40 %60 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %50 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร20 %40 %0 %20 %20 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์50 %25 %25 %0 %0 %
รวม40 %40 %10 %5 %5 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการผลิตพืช300 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์500 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์200 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร500 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์400 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม2000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช66.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร40 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %40 %0 %20 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์75 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม65 %0 %5 %0 %0 %0 %5 %5 %5 %10 %0 %5 %0 %0 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %0 %66.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %20 %20 %20 %20 %0 %0 %20 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์0 %50 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร20 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %20 %0 %40 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %25 %0 %25 %
รวม5 %5 %0 %10 %20 %5 %15 %10 %0 %30 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาการผลิตพืช33.33 %33.33 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์80 %0 %0 %0 %20 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร80 %20 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์75 %25 %0 %0 %0 %
รวม75 %15 %0 %0 %10 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาการผลิตพืช66.67 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์80 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร60 %0 %0 %0 %0 %0 %40 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์75 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %0 %
รวม70 %0 %0 %5 %0 %0 %15 %0 %10 %0 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี