หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่่ 1/19/2021 4:26:06 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1151103050191 นายณบวรพจน์   คิดถวิล2/12/2557 15:01:17 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1151103050514 นายอรุณนพรัตน์   ศรีบัวชุม7/12/2557 17:19:30 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050249 นายภูมินทร์   ไทรชมภู6/12/2557 16:35:23 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050397 นางสาวสุรีรัตน์   บุตรพงษ์16/11/2557 21:21:51 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050462 นายโสภณ   กำเหนิดสุข8/12/2557 8:07:02 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050561 นางสาวอำไพภรณ์   เปรมอำพล18/11/2557 9:57:04 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050710 นายธนวัฒน์   วัฒนกวี23/05/2558 1:09:50 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050777 นายภานุพงษ์   อ่อนสว่าง8/12/2557 8:12:38 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050876 นายชาติชาย   คตสำโรง8/12/2557 8:12:12 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050197 นางสาวนัชพร   ไหลตวงธนา8/12/2557 23:51:18 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050296 นางสาวกัญญ์ฐิสา   จอมเดช1/12/2557 10:28:22 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050445 นางสาวเดือนฉาย   หน่ายคอน2/11/2557 20:40:11 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050692 นายอิทธิพล   บุญชุม18/11/2557 21:02:54 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050726 นายอานนท์   จันทร์น้ำ7/12/2557 15:24:42 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050742 นายเทวานุวัฒน์   แจ้งแสงสัมพันธ์8/12/2557 23:46:03 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050825 นางสาวนริศรา   ถาวรทอง29/04/2558 12:58:31 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050890 นางสาวฐิติยา   ไกรวณิช19/11/2557 10:33:29 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103051179 นางสาวอุบลรัตน์   พุ่มสุข7/12/2557 15:27:49 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103051260 นางสาวกุลธรา   มหาวงษ์9/12/2557 0:16:25 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat