หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่่ 1/19/2021 3:28:09 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100059 นายชริพันธ์   สุขยิ่ง2/12/2557 0:11:17 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100067 นายณัฐพงษ์   นาคราช1/11/2557 16:40:24 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100075 นายเอกรัตน์   รัตนาโรจน์10/12/2557 13:56:59 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100091 นายจาตุรงค์   ต่ายเถาว์1/11/2557 20:19:28 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100109 นางสาววรุณยพันธ์   ตั้งชัยวรรณา6/11/2557 12:54:49 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100117 นายจิรวัฒน์   จุลพันธ์5/11/2557 11:37:57 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100125 นายกิตติศักดิ์   น้อยนิ่ม24/11/2557 9:43:50 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100133 นายนพดล   ชูจิตร2/11/2557 9:28:44 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100190 นายอานันท์   เจิมมงคล6/10/2557 12:12:04 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100208 นายรวี   พงษ์พิละ1/11/2557 11:00:46 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100216 นางสาวรื่นฤดี   ศรีคำดอกแค5/12/2557 14:56:04 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100224 นายมานพ   เดชพิทักษ์ยนต์3/11/2557 20:35:41 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100240 นางสาวพรพรรณ   แสงชาติ4/11/2557 15:00:50 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100265 นายศักรินทร์   ยกเล็ก5/12/2557 10:09:34 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100273 นางสาวนพธีรา   กิจทวี7/12/2557 21:58:34 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100299 นางสาวนันทิรัตน์   สืบมา26/11/2557 19:02:50 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100307 นางสาววรรณศิกา   ช่วยพัฒน์1/11/2557 20:53:31 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat