หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่่ 1/19/2021 4:06:26 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060261 นางสาววนิดา   หม่าตระกูล6/12/2557 21:09:35 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060279 นางสาวชุติมา   อินทร์ชุ่ม2/12/2557 8:28:46 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060337 นางสาวพัชราภรณ์   อ่อนสนิท10/11/2557 19:46:44 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060709 นางสาวณัฐกานต์   นารีไผ่6/12/2557 21:29:04 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060915 นางสาวปาริชาติ   งามหยดย้อย26/11/2557 21:58:01 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060949 นายณัฐภูมิ   ถึงถิ่น7/12/2557 21:12:09 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060972 นางสาวณัฐชยา   เดชขุนทด6/12/2557 20:45:35 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061186 นางสาวปัทมาภรณ์   ศรีสม9/11/2557 18:16:06 
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061467 นางสาวรุ่งรัตน์   ปิยะศักดิ์ภักดี13/11/2557 12:59:09 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061525 นางสาวขวัญใจ   หอมจิตร์25/11/2557 13:11:21 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061558 นางสาวสยุมพร   ชาญสมร7/12/2557 19:46:54 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061806 นายกนกรัชต์   วงษ์ษา5/12/2557 15:03:35 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103062325 นางสาวชนา   หาญชาญสิน23/11/2557 13:47:43 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat