หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่่ 1/19/2021 2:52:49 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010191 นางสาวปัจจกวี   รังสิโย1/12/2557 12:42:43 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010282 นายกำพล   พันธุ์วิเศษ8/12/2557 1:26:43 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010738 นางสาวปาริชาติ   สำโรงพล10/12/2557 17:50:13 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010779 นางสาววราภรณ์   สร้อยโสม30/11/2557 16:18:10 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010837 นายวุฒิชัย   จารุลาวัลย์14/12/2557 23:06:17 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010845 นางสาวนิสากร   เนียมเพราะ30/11/2557 15:53:21 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010886 นายภาณุวัฒน์   พรายสำโรง9/12/2557 14:12:13 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010894 นางสาวหทัยพร   ทิพย์ศรี4/12/2557 12:43:37 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat