หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่่ 1/19/2021 4:44:48 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1152103020853 นางสาวสิริพรรณ   นิลรัตน์16/12/2557 15:24:54 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020026 นางสาวชมนาด   ศรีจะบก6/12/2557 18:21:22 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020117 นางสาวพรพรรณ   จันทร์อ่ำ17/10/2557 19:55:25 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020141 นางสาววรรณทนี   เกิดเมฆ16/10/2557 17:46:23 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020166 นางสาวประภาลักษณ์   สมใจ8/12/2557 8:13:59 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020174 นางสาวธนาพร   ปิงเมือง8/10/2557 22:48:30 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020687 นางสาวจุฬารัตน์   สิงห์ทอง6/12/2557 13:50:17 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020851 นางสาวพรสุดา   ขาวอุบล4/11/2557 20:12:19 
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021016 นางสาวธัญญามาศ   สุมาลัย5/11/2557 9:57:44 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021081 นางสาวสิริวิมล   แก้วนุ่ม8/12/2557 7:49:26 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021149 นางสาวทิพวรรณ   กวยระคาร7/12/2557 20:02:24 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021156 นางสาวภคมน   พันธมนัสโสภา8/12/2557 8:11:11 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat