หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 1:09:16 AM
 
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม458400264232871721427716,423.00  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2872871802617691119015,959.00  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3992871495033168-122615,631.00  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน431387164733928111324117,456.00  
คณะบริหารธุรกิจ1,6781,3237096871204321670315,979.00  
คณะพยาบาลศาสตร์6565503911--6224,413.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26518112410153132-13318,852.00  
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,4071,0986314666173462658918,588.00  
คณะศิลปกรรมศาสตร์259194953141182311014,862.00  
คณะศิลปศาสตร์556366218332212161225015,900.00  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์129976411425--8118,742.00  
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย8382516523--5516,800.00  
รวม6,0174,7672,69938031312516817662,91716,982.00  
 
หมายเหตุ

(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต

 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี