หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 4/23/2024 2:07:15 AM
 
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม458413270242871721428916,403.00  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2872871802617691119015,959.00  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3992871495033168-122615,631.00  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน431393168734128111324617,673.00  
คณะบริหารธุรกิจ1,6781,3237096872204321670515,969.00  
คณะพยาบาลศาสตร์6565503911--6224,413.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26519913610183142-14518,999.00  
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,4071,1006334666173452559218,532.00  
คณะศิลปกรรมศาสตร์259195963141182311114,754.00  
คณะศิลปศาสตร์556383234342212151326816,406.00  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1291006612435--8419,017.00  
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย8382516523--5516,800.00  
รวม6,0174,8272,74238331912616816662,97317,040.00  
 
หมายเหตุ

(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต

 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี