หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 10:49:25 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม458 413 342 13 2.84 % 3.15 % 3.8 % 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร287 287 228 16 5.57 % 5.57 % 7.02 % 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์357 245 204 31 8.68 % 12.65 % 15.2 % 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน431 393 294 39 9.05 % 9.92 % 13.27 % 
คณะบริหารธุรกิจ990 805 589 24 2.42 % 2.98 % 4.07 % 
คณะพยาบาลศาสตร์65 65 62 1.54 % 1.54 % 1.61 % 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี265 199 166 2.64 % 3.52 % 4.22 % 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,407 1,100 755 26 1.85 % 2.36 % 3.44 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์99 57 34 5.05 % 8.77 % 14.71 % 
คณะศิลปศาสตร์25 25 18 0 % 0 % 0 % 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์129 100 90 6.2 % 8 % 8.89 % 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย83 82 63 6.02 % 6.1 % 7.94 % 
รวม4,596 3,771 2,845 175 3.81 %4.64 % 6.15 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์424239 7.14 % 7.14 % 7.69 % 
คณะบริหารธุรกิจ688518283 19 2.76 % 3.67 % 6.71 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์160138102 13 8.12 % 9.42 % 12.75 % 
คณะศิลปศาสตร์531358291 21 3.95 % 5.87 % 7.22 % 
รวม1,421 1,056 715 56 3.94 %5.3 % 7.83 % 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี