หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 1:47:37 AM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม458 400 329 13 2.84 % 3.25 % 3.95 % 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร287 287 228 16 5.57 % 5.57 % 7.02 % 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์357 245 204 31 8.68 % 12.65 % 15.2 % 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน431 387 287 39 9.05 % 10.08 % 13.59 % 
คณะบริหารธุรกิจ990 805 588 24 2.42 % 2.98 % 4.08 % 
คณะพยาบาลศาสตร์65 65 62 1.54 % 1.54 % 1.61 % 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี265 181 151 2.64 % 3.87 % 4.64 % 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,407 1,098 751 26 1.85 % 2.37 % 3.46 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์99 57 34 5.05 % 8.77 % 14.71 % 
คณะศิลปศาสตร์25 25 18 0 % 0 % 0 % 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์129 97 87 6.2 % 8.25 % 9.2 % 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย83 82 63 6.02 % 6.1 % 7.94 % 
รวม4,596 3,729 2,802 175 3.81 %4.69 % 6.25 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์424239 7.14 % 7.14 % 7.69 % 
คณะบริหารธุรกิจ688518282 19 2.76 % 3.67 % 6.74 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์160137101 13 8.12 % 9.49 % 12.87 % 
คณะศิลปศาสตร์531341270 20 3.77 % 5.87 % 7.41 % 
รวม1,421 1,038 692 55 3.87 %5.3 % 7.95 % 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี