หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 10:33:47 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5.56 %0 %0 %0 %61.11 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %0 %0 %0 %66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %62.5 %37.5 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน0 %9.09 %0 %0 %54.55 %36.36 %0 %0 %0 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ0 %15.91 %0 %2.27 %56.82 %22.73 %0 %0 %2.27 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0 %0 %0 %13.33 %33.33 %46.67 %0 %0 %6.67 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์0 %7.89 %0 %0 %73.68 %7.89 %0 %0 %10.53 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %62.5 %37.5 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %6.67 %0 %6.67 %46.67 %40 %0 %0 %0 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %20 %0 %60 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %0 %0 %0 %66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
รวม0.57 %6.86 %0.57 %2.29 %59.43 %26.29 %0 %0 %3.43 %0 %
 
คณะ ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %27.78 %0 %5.56 %5.56 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร66.67 %22.22 %0 %11.11 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์62.5 %25 %0 %12.5 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน36.36 %36.36 %9.09 %9.09 %9.09 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ40.91 %34.09 %9.09 %6.82 %9.09 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี40 %60 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์84.21 %10.53 %0 %5.26 %0 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์50 %37.5 %12.5 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์26.67 %20 %20 %26.67 %0 %6.67 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์60 %0 %20 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %0 %33.33 %33.33 %33.33 %0 %
รวม53.71 %26.86 %6.29 %8 %4 %0.57 %
 
คณะ เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %16.67 %5.56 %16.67 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน63.64 %27.27 %0 %0 %9.09 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ61.36 %15.91 %2.27 %0 %20.45 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี66.67 %13.33 %6.67 %13.33 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์60.53 %10.53 %7.89 %7.89 %13.16 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์75 %12.5 %12.5 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์46.67 %26.67 %6.67 %6.67 %13.33 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์60 %20 %0 %0 %0 %20 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม65.71 %14.29 %4.57 %5.14 %9.71 %0.57 %
 
คณะ ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %0 %5.56 %22.22 %11.11 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์87.5 %0 %0 %12.5 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน72.73 %0 %9.09 %0 %18.18 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ77.27 %4.55 %0 %2.27 %15.91 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี80 %6.67 %0 %6.67 %6.67 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์73.68 %2.63 %5.26 %2.63 %15.79 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์86.67 %0 %0 %6.67 %6.67 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์80 %0 %0 %0 %0 %20 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม78.86 %2.29 %2.29 %5.14 %10.86 %0.57 %
 
คณะ ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม48.58 %37.57 %7.21 %13.85 %42.31 %12.71 %25.05 %24.48 %25.24 %31.69 %26 %1.52 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร57.44 %38.06 %10.73 %15.22 %49.48 %21.8 %31.83 %23.53 %37.02 %42.21 %33.56 %1.73 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์50.34 %33.11 %10.47 %16.89 %35.47 %8.78 %27.03 %29.05 %23.99 %32.77 %25 %1.35 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน58.38 %38.83 %11.42 %14.47 %50.25 %6.35 %24.62 %46.45 %42.89 %31.98 %37.82 %2.03 %
คณะบริหารธุรกิจ59.25 %47.75 %15.11 %15.03 %49.59 %5.31 %24.98 %21.08 %40.09 %25.94 %29.77 %1.25 %
คณะพยาบาลศาสตร์63.08 %26.15 %4.62 %15.38 %47.69 %6.15 %27.69 %9.23 %29.23 %24.62 %27.69 %3.08 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี66.18 %52.17 %6.76 %17.39 %41.55 %13.53 %22.71 %21.74 %30.43 %27.54 %31.4 %4.83 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์64.56 %35.35 %7.1 %11.9 %47.6 %12.52 %27.44 %23 %33.3 %38.81 %31.79 %2.58 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์56.28 %36.68 %6.53 %11.56 %46.23 %6.03 %25.13 %38.69 %35.68 %24.62 %27.14 %2.51 %
คณะศิลปศาสตร์49.87 %42.04 %13.58 %17.75 %46.21 %5.74 %31.07 %21.93 %39.69 %26.63 %31.33 %2.61 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์64 %50 %13 %13 %44 %6 %25 %38 %29 %24 %24 %1 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย64.63 %30.49 %17.07 %10.98 %57.32 %12.2 %23.17 %21.95 %35.37 %34.15 %24.39 %1.22 %
รวม58.31 %40.58 %10.73 %14.35 %46.87 %9.47 %26.41 %25.45 %35.06 %31.38 %30.25 %1.99 %
** คำถามเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
คณะ สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม11341.85 %15758.15 %270
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3071.43 %1228.57 %42
คณะบริหารธุรกิจ134.76 %26095.24 %273
คณะวิศวกรรมศาสตร์38737.9 %63462.1 %1021
คณะศิลปกรรมศาสตร์6436.78 %11063.22 %174
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์33 %9797 %100
รวม61032.45 %1,27067.55 %1,880
 
คณะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม60.15 %7.59 %22.58 %18.22 %23.53 %24.86 %15.75 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร68.51 %4.15 %16.26 %17.65 %15.22 %21.45 %14.88 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์63.51 %2.7 %17.23 %17.23 %14.86 %21.96 %15.54 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน65.99 %4.31 %15.74 %15.99 %15.23 %21.57 %16.75 %
คณะบริหารธุรกิจ67.5 %4.94 %14.96 %15.7 %15.18 %21.74 %16.73 %
คณะพยาบาลศาสตร์76.92 %6.15 %12.31 %18.46 %18.46 %10.77 %6.15 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี59.9 %3.38 %19.81 %20.29 %14.49 %19.32 %21.26 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์69.8 %7.37 %23.36 %22.91 %20.6 %24.6 %17.58 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์65.33 %5.53 %11.56 %18.09 %13.07 %22.61 %21.61 %
คณะศิลปศาสตร์70.5 %3.66 %10.18 %16.19 %15.93 %15.4 %17.23 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์70 %8 %8 %17 %15 %19 %12 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย69.51 %7.32 %13.41 %19.51 %18.29 %28.05 %20.73 %
รวม66.99 %5.51 %17.41 %18.25 %17.29 %22.05 %16.9 %
** คำถามเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี