หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 1:29:33 AM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5.56 %0 %0 %0 %61.11 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %0 %0 %0 %66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %62.5 %37.5 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน0 %9.09 %0 %0 %54.55 %36.36 %0 %0 %0 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ0 %15.91 %0 %2.27 %56.82 %22.73 %0 %0 %2.27 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0 %0 %0 %7.14 %35.71 %50 %0 %0 %7.14 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์0 %7.89 %0 %0 %73.68 %7.89 %0 %0 %10.53 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %62.5 %37.5 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %6.25 %0 %12.5 %43.75 %37.5 %0 %0 %0 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %20 %0 %60 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %0 %0 %0 %66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
รวม0.57 %6.86 %0.57 %2.29 %59.43 %26.29 %0 %0 %3.43 %0 %
 
คณะ ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %27.78 %0 %5.56 %5.56 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร66.67 %22.22 %0 %11.11 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์62.5 %25 %0 %12.5 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน36.36 %36.36 %9.09 %9.09 %9.09 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ40.91 %34.09 %9.09 %6.82 %9.09 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี42.86 %57.14 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์84.21 %10.53 %0 %5.26 %0 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์50 %37.5 %12.5 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์25 %25 %18.75 %25 %0 %6.25 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์60 %0 %20 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %0 %33.33 %33.33 %33.33 %0 %
รวม53.71 %26.86 %6.29 %8 %4 %0.57 %
 
คณะ เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %16.67 %5.56 %16.67 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน63.64 %27.27 %0 %0 %9.09 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ61.36 %15.91 %2.27 %0 %20.45 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี71.43 %7.14 %7.14 %14.29 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์60.53 %10.53 %7.89 %7.89 %13.16 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์75 %12.5 %12.5 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์43.75 %31.25 %6.25 %6.25 %12.5 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์60 %20 %0 %0 %0 %20 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม65.71 %14.29 %4.57 %5.14 %9.71 %0.57 %
 
คณะ ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %0 %5.56 %22.22 %11.11 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์87.5 %0 %0 %12.5 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน72.73 %0 %9.09 %0 %18.18 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ77.27 %4.55 %0 %2.27 %15.91 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี85.71 %7.14 %0 %0 %7.14 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์73.68 %2.63 %5.26 %2.63 %15.79 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์87.5 %0 %0 %6.25 %6.25 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์80 %0 %0 %0 %0 %20 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม79.43 %2.29 %2.29 %4.57 %10.86 %0.57 %
 
คณะ ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม49.61 %38.33 %7.39 %14.2 %43.39 %13.04 %25.68 %25.1 %25.88 %32.49 %26.65 %1.56 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร57.44 %38.06 %10.73 %15.22 %49.48 %21.8 %31.83 %23.53 %37.02 %42.21 %33.56 %1.73 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์50.34 %33.11 %10.47 %16.89 %35.47 %8.78 %27.03 %29.05 %23.99 %32.77 %25 %1.35 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน58.51 %38.4 %11.34 %14.43 %50 %6.19 %24.48 %46.65 %43.3 %31.96 %37.89 %2.06 %
คณะบริหารธุรกิจ59.25 %47.75 %15.11 %15.03 %49.59 %5.31 %24.98 %21.08 %40.09 %25.94 %29.77 %1.25 %
คณะพยาบาลศาสตร์63.08 %26.15 %4.62 %15.38 %47.69 %6.15 %27.69 %9.23 %29.23 %24.62 %27.69 %3.08 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี65.08 %52.38 %7.41 %17.46 %41.27 %14.29 %22.75 %21.16 %29.63 %27.51 %30.16 %4.23 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์64.5 %35.32 %7.03 %11.92 %47.6 %12.54 %27.4 %22.95 %33.36 %38.7 %31.76 %2.58 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์56.06 %36.87 %6.57 %11.62 %46.46 %5.56 %25.25 %38.38 %35.35 %24.75 %27.27 %2.53 %
คณะศิลปศาสตร์49.45 %40.98 %13.11 %16.67 %45.36 %6.01 %29.78 %21.31 %39.62 %26.78 %31.15 %2.46 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์63.92 %50.52 %13.4 %13.4 %43.3 %6.19 %24.74 %38.14 %28.87 %24.74 %24.74 %1.03 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย64.63 %30.49 %17.07 %10.98 %57.32 %12.2 %23.17 %21.95 %35.37 %34.15 %24.39 %1.22 %
รวม58.35 %40.52 %10.74 %14.3 %46.91 %9.53 %26.36 %25.44 %35.15 %31.5 %30.27 %1.95 %
** คำถามเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
คณะ สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม11341.85 %15758.15 %270
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3071.43 %1228.57 %42
คณะบริหารธุรกิจ134.76 %26095.24 %273
คณะวิศวกรรมศาสตร์38537.78 %63462.22 %1019
คณะศิลปกรรมศาสตร์6436.78 %11063.22 %174
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์33.09 %9496.91 %97
รวม60832.43 %1,26767.57 %1,875
 
คณะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.48 %7.78 %23.15 %18.68 %24.12 %25.49 %16.15 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร68.51 %4.15 %16.26 %17.65 %15.22 %21.45 %14.88 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์63.51 %2.7 %17.23 %17.23 %14.86 %21.96 %15.54 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน65.98 %4.38 %15.46 %15.98 %15.46 %21.65 %17.01 %
คณะบริหารธุรกิจ67.43 %4.94 %14.96 %15.7 %15.18 %21.74 %16.73 %
คณะพยาบาลศาสตร์76.92 %6.15 %12.31 %18.46 %18.46 %10.77 %6.15 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี59.26 %3.17 %15.87 %21.16 %15.87 %20.63 %21.69 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์69.75 %7.3 %23.31 %22.95 %20.55 %24.56 %17.62 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์65.66 %5.05 %11.62 %18.18 %13.13 %22.22 %21.72 %
คณะศิลปศาสตร์70.22 %3.83 %10.38 %15.57 %15.85 %15.3 %18.03 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์71.13 %7.22 %8.25 %17.53 %15.46 %18.56 %11.34 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย69.51 %7.32 %13.41 %19.51 %18.29 %28.05 %20.73 %
รวม67.11 %5.5 %17.32 %18.31 %17.42 %22.16 %17.02 %
** คำถามเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี