หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 9:28:51 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม458 413 282 68.28 % 263 93.26 % 19 6.74 % 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร287 287 200 69.69 % 184 92 % 16 8 % 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์357 245 156 63.67 % 135 86.54 % 21 13.46 % 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน431 393 217 55.22 % 196 90.32 % 21 9.68 % 
คณะบริหารธุรกิจ990 805 532 66.09 % 502 94.36 % 30 5.64 % 
คณะพยาบาลศาสตร์65 65 50 76.92 % 50 100 % 0 % 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี265 199 148 74.37 % 146 98.65 % 1.35 % 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,407 1,100 646 58.73 % 616 95.36 % 30 4.64 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์99 57 31 54.39 % 30 96.77 % 3.23 % 
คณะศิลปศาสตร์25 25 16 64 % 14 87.5 % 12.5 % 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์129 100 76 76 % 73 96.05 % 3.95 % 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย83 82 60 73.17 % 54 90 % 10 % 
รวม4,596 3,771 2,414 64.01 %2,263 93.74 % 151 6.26 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์42423583.33 %3394.29 %25.71 %
คณะบริหารธุรกิจ68851823545.37 %22093.62 %156.38 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์1601388561.59 %7588.24 %1011.76 %
คณะศิลปศาสตร์53135824167.32 %20886.31 %3313.69 %
รวม1,4211,05659656.44 %53689.93 %6010.07 %
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
               ไม่นับรวม ผู้มีงานทำก่อนสำเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานทำหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี