หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 2:13:56 AM
   
คณะ
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายงานสาขาวิชา รายชื่อบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
458 158 33 650 
400 83 30 514 
79.08 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
287 289 
287 289 
100 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
399 408 
287 296 
72.55 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
431 434 
387 388 
89.4 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ
1,678 35 1,720 
1,323 29 1,357 
78.9 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
65 65 
65 65 
100 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
265 10 275 
181 189 
68.73 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,407 27 10 1,444 
1,098 19 1,124 
77.84 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
259 16 275 
194 198 
72 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปศาสตร์
556 556 
366 366 
65.83 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
129 129 
97 97 
75.19 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
83 83 
82 82 
98.8 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
รวม
6,017158135186,328
4,76783102134,965
78.46 %  
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม29757.78 %163.11 %173.31 %112.14 %34166.34 %9418.29 %43584.63 %7214.01 %71.36 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร20169.55 %82.77 %20.69 %41.38 %21574.39 %155.19 %23079.58 %5418.69 %51.73 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์18963.85 %155.07 %124.05 %31.01 %21973.99 %3311.15 %25285.14 %3913.18 %51.69 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน21354.9 %184.64 %102.58 %51.29 %24663.4 %4210.82 %28874.23 %9424.23 %61.55 %
คณะบริหารธุรกิจ76956.67 %241.77 %191.4 %70.52 %81960.35 %815.97 %90066.32 %42030.95 %372.73 %
คณะพยาบาลศาสตร์5178.46 %00 %23.08 %11.54 %5483.08 %812.31 %6295.38 %34.62 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12867.72 %73.7 %10.53 %52.65 %14174.6 %178.99 %15883.6 %2211.64 %94.76 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์66058.72 %141.25 %211.87 %110.98 %70662.81 %675.96 %77368.77 %32428.83 %272.4 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์11558.08 %42.02 %10.51 %31.52 %12362.12 %168.08 %13970.2 %5427.27 %52.53 %
คณะศิลปศาสตร์24466.67 %113.01 %61.64 %41.09 %26572.4 %236.28 %28878.69 %6618.03 %123.28 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์7577.32 %33.09 %00 %44.12 %8284.54 %55.15 %8789.69 %99.28 %11.03 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย5668.29 %11.22 %33.66 %00 %6073.17 %33.66 %6376.83 %1619.51 %33.66 %
รวม2,99860.38 %1212.44 %941.89 %581.17 %3,27165.88 %4048.14 %3,67574.02 %1,17323.63 %1172.36 %
 
คณะ ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม12729.2 %5813.33 %9521.84 %9822.53 %204.6 %153.45 %143.22 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2510.87 %2912.61 %7532.61 %7432.17 %135.65 %114.78 %31.3 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์6023.81 %4317.06 %5722.62 %6425.4 %124.76 %114.37 %51.98 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน7024.31 %4114.24 %5920.49 %7927.43 %186.25 %134.51 %82.78 %
คณะบริหารธุรกิจ12413.78 %13114.56 %25528.33 %25328.11 %717.89 %495.44 %171.89 %
คณะพยาบาลศาสตร์1016.13 %1930.65 %58.06 %1117.74 %58.06 %914.52 %34.84 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2515.82 %2012.66 %4226.58 %4327.22 %1811.39 %74.43 %31.9 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์10213.2 %9512.29 %20726.78 %26233.89 %496.34 %384.92 %202.59 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์2115.11 %1812.95 %4028.78 %3424.46 %1410.07 %96.47 %21.44 %
คณะศิลปศาสตร์4013.89 %3813.19 %7425.69 %8429.17 %186.25 %258.68 %82.78 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์89.2 %1213.79 %2022.99 %3034.48 %89.2 %66.9 %11.15 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย711.11 %1015.87 %2031.75 %2031.75 %34.76 %34.76 %00 %
รวม61916.84 %51413.99 %94925.82 %1,05228.63 %2496.78 %1965.33 %842.29 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม16036.78 %102.3 %21850.11 %40.92 %132.99 %204.6 %61.38 %10.23 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร135.65 %20.87 %18379.57 %83.48 %52.17 %187.83 %10.43 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3212.7 %20.79 %15260.32 %2911.51 %124.76 %218.33 %41.59 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน93.12 %41.39 %18965.62 %5619.44 %113.82 %175.9 %20.69 %00 %
คณะบริหารธุรกิจ707.78 %131.44 %70077.78 %242.67 %242.67 %444.89 %252.78 %00 %
คณะพยาบาลศาสตร์1219.35 %23.23 %4572.58 %23.23 %00 %11.61 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1610.13 %42.53 %11975.32 %63.8 %42.53 %42.53 %53.16 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์486.21 %162.07 %63882.54 %172.2 %101.29 %314.01 %131.68 %00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์3122.3 %21.44 %6647.48 %2316.55 %32.16 %96.47 %32.16 %10.72 %
คณะศิลปศาสตร์124.17 %31.04 %21574.65 %186.25 %144.86 %155.21 %103.47 %10.35 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์22.3 %11.15 %6473.56 %1011.49 %78.05 %11.15 %11.15 %11.15 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1117.46 %00 %4368.25 %57.94 %11.59 %11.59 %23.17 %00 %
รวม41611.32 %591.61 %2,63271.62 %2025.5 %1042.83 %1824.95 %721.96 %40.11 %
 
คณะ ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม22150.8 %245.52 %12628.97 %6414.71 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร11851.3 %219.13 %5222.61 %3916.96 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์14557.54 %3112.3 %5823.02 %187.14 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน12643.75 %258.68 %9031.25 %4716.32 %
คณะบริหารธุรกิจ38943.22 %475.22 %28932.11 %17519.44 %
คณะพยาบาลศาสตร์6198.39 %00 %11.61 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8956.33 %85.06 %4226.58 %1912.03 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์39050.45 %374.79 %18023.29 %16621.47 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์5841.73 %1410.07 %4230.22 %2517.99 %
คณะศิลปศาสตร์7827.08 %3813.19 %13446.53 %3813.19 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์6878.16 %33.45 %1011.49 %66.9 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย3352.38 %711.11 %1523.81 %812.7 %
รวม1,77648.33 %2556.94 %1,03928.27 %60516.46 %
 
คณะ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม37.47 %40.46 %11.49 %8.05 %2.53 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร20 %46.52 %16.09 %11.74 %5.65 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์38.89 %36.11 %8.73 %9.52 %6.75 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน21.53 %42.71 %20.14 %12.15 %3.47 %
คณะบริหารธุรกิจ21 %46.67 %21.22 %9.56 %1.56 %
คณะพยาบาลศาสตร์64.52 %33.87 %1.61 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี31.01 %36.71 %20.89 %8.86 %2.53 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์21.47 %43.98 %22.12 %10.35 %2.07 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์38.85 %34.53 %12.95 %10.79 %2.88 %
คณะศิลปศาสตร์20.14 %42.01 %19.1 %12.15 %6.6 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์41.38 %49.43 %6.9 %0 %2.3 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย30.16 %42.86 %12.7 %7.94 %6.35 %
รวม26.67 %42.86 %17.69 %9.69 %3.1 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี