หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 11:14:27 PM
   
คณะ
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายงานสาขาวิชา รายชื่อบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
458 158 33 650 
413 83 30 527 
81.08 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
287 289 
287 289 
100 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
399 408 
287 296 
72.55 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
431 434 
393 394 
90.78 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ
1,678 35 1,720 
1,323 29 1,357 
78.9 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
65 65 
65 65 
100 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
265 10 275 
199 207 
75.27 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,407 27 10 1,444 
1,100 19 1,126 
77.98 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
259 16 275 
195 199 
72.36 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปศาสตร์
556 556 
383 383 
68.88 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
129 129 
100 100 
77.52 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
83 83 
82 82 
98.8 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
รวม
6,017158135186,328
4,82783102135,025
79.41 %  
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม31058.82 %173.23 %163.04 %112.09 %35467.17 %9417.84 %44885.01 %7213.66 %71.33 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร20169.55 %82.77 %20.69 %41.38 %21574.39 %155.19 %23079.58 %5418.69 %51.73 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์18963.85 %155.07 %124.05 %31.01 %21973.99 %3311.15 %25285.14 %3913.18 %51.69 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน21855.33 %184.57 %112.79 %51.27 %25263.96 %4310.91 %29574.87 %9323.6 %61.52 %
คณะบริหารธุรกิจ77056.74 %251.84 %181.33 %70.52 %82060.43 %826.04 %90266.47 %41830.8 %372.73 %
คณะพยาบาลศาสตร์5178.46 %00 %23.08 %11.54 %5483.08 %812.31 %6295.38 %34.62 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี14067.63 %83.86 %10.48 %52.42 %15474.4 %199.18 %17383.57 %2411.59 %104.83 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์66458.97 %141.24 %211.87 %110.98 %71063.06 %675.95 %77769.01 %32228.6 %272.4 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์11658.29 %42.01 %10.5 %31.51 %12462.31 %168.04 %14070.35 %5427.14 %52.51 %
คณะศิลปศาสตร์26569.19 %112.87 %61.57 %41.04 %28674.67 %236.01 %30980.68 %6316.45 %112.87 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์7777 %33 %00 %44 %8484 %66 %9090 %99 %11 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย5668.29 %11.22 %33.66 %00 %6073.17 %33.66 %6376.83 %1619.51 %33.66 %
รวม3,05760.84 %1242.47 %931.85 %581.15 %3,33266.31 %4098.14 %3,74174.45 %1,16723.22 %1172.33 %
 
คณะ ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม12728.35 %6013.39 %9521.21 %9821.88 %204.46 %153.35 %143.12 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2510.87 %2912.61 %7532.61 %7432.17 %135.65 %114.78 %31.3 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์6023.81 %4317.06 %5722.62 %6425.4 %124.76 %114.37 %51.98 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน7224.41 %4214.24 %5920 %8227.8 %196.44 %134.41 %82.71 %
คณะบริหารธุรกิจ12513.86 %13114.52 %25528.27 %25328.05 %717.87 %495.43 %171.88 %
คณะพยาบาลศาสตร์1016.13 %1930.65 %58.06 %1117.74 %58.06 %914.52 %34.84 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2816.18 %2112.14 %5129.48 %4526.01 %1810.4 %74.05 %31.73 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์10213.13 %9612.36 %20826.77 %26233.72 %486.18 %395.02 %202.57 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์2115 %1812.86 %4028.57 %3525 %1410 %96.43 %21.43 %
คณะศิลปศาสตร์4012.94 %3812.3 %7925.57 %8728.16 %206.47 %289.06 %123.88 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์910 %1213.33 %2022.22 %3033.33 %910 %66.67 %22.22 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย711.11 %1015.87 %2031.75 %2031.75 %34.76 %34.76 %00 %
รวม62616.73 %51913.87 %96425.77 %1,06128.36 %2526.74 %2005.35 %892.38 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม16135.94 %102.23 %22249.55 %40.89 %184.02 %214.69 %71.56 %20.45 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร135.65 %20.87 %18379.57 %83.48 %52.17 %187.83 %10.43 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3212.7 %20.79 %15260.32 %2911.51 %124.76 %218.33 %41.59 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน103.39 %41.36 %19365.42 %5618.98 %124.07 %175.76 %31.02 %00 %
คณะบริหารธุรกิจ707.76 %131.44 %70177.72 %242.66 %242.66 %444.88 %252.77 %10.11 %
คณะพยาบาลศาสตร์1219.35 %23.23 %4572.58 %23.23 %00 %11.61 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี179.83 %42.31 %13376.88 %63.47 %42.31 %42.31 %52.89 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์486.18 %172.19 %63982.24 %172.19 %101.29 %313.99 %131.67 %20.26 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์3122.14 %21.43 %6747.86 %2316.43 %32.14 %96.43 %32.14 %10.71 %
คณะศิลปศาสตร์154.85 %30.97 %22572.82 %196.15 %144.53 %154.85 %103.24 %51.62 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์22.22 %11.11 %6673.33 %1112.22 %77.78 %11.11 %11.11 %11.11 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1117.46 %00 %4368.25 %57.94 %11.59 %11.59 %23.17 %00 %
รวม42211.28 %601.6 %2,66971.34 %2045.45 %1102.94 %1834.89 %741.98 %120.32 %
 
คณะ ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม23352.01 %245.36 %12628.12 %6514.51 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร11851.3 %219.13 %5222.61 %3916.96 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์14557.54 %3112.3 %5823.02 %187.14 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน12943.73 %258.47 %9231.19 %4916.61 %
คณะบริหารธุรกิจ39143.35 %475.21 %28932.04 %17519.4 %
คณะพยาบาลศาสตร์6198.39 %00 %11.61 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9856.65 %84.62 %4526.01 %2212.72 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์39350.58 %374.76 %18023.17 %16721.49 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์5841.43 %1410 %4330.71 %2517.86 %
คณะศิลปศาสตร์8627.83 %4113.27 %14145.63 %4113.27 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์6976.67 %33.33 %1213.33 %66.67 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย3352.38 %711.11 %1523.81 %812.7 %
รวม1,81448.49 %2586.9 %1,05428.17 %61516.44 %
 
คณะ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม39.06 %39.51 %11.16 %7.81 %2.46 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร20 %46.52 %16.09 %11.74 %5.65 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์38.89 %36.11 %8.73 %9.52 %6.75 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน22.03 %42.71 %19.32 %12.2 %3.73 %
คณะบริหารธุรกิจ21.18 %46.56 %21.18 %9.53 %1.55 %
คณะพยาบาลศาสตร์64.52 %33.87 %1.61 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29.48 %38.15 %21.97 %8.09 %2.31 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์21.75 %44.02 %21.88 %10.3 %2.06 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์38.57 %34.29 %12.86 %11.43 %2.86 %
คณะศิลปศาสตร์21.36 %41.42 %18.12 %12.3 %6.8 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์41.11 %48.89 %7.78 %0 %2.22 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย30.16 %42.86 %12.7 %7.94 %6.35 %
รวม27.02 %42.69 %17.51 %9.65 %3.13 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี