หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 9:01:04 PM
   
คณะ สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม29.17 %16.67 %18.06 %33.33 %1.39 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร48.15 %20.37 %9.26 %20.37 %1.85 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์53.85 %20.51 %7.69 %15.38 %2.56 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน61.29 %10.75 %13.98 %11.83 %2.15 %
คณะบริหารธุรกิจ50.24 %24.16 %10.05 %12.2 %3.35 %
คณะพยาบาลศาสตร์66.67 %33.33 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี45.83 %25 %4.17 %20.83 %4.17 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์35.71 %25.78 %13.66 %24.22 %0.62 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์42.59 %14.81 %20.37 %18.52 %3.7 %
คณะศิลปศาสตร์46.03 %19.05 %7.94 %19.05 %6.35 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.56 %22.22 %0 %22.22 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย31.25 %25 %18.75 %25 %0 %
รวม44.99 %22.11 %12 %18.34 %2.4 %
 
คณะ ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม723548.61 %1419.44 %22.78 %11.39 %00 %11.39 %45.56 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร541324.07 %11.85 %00 %00 %00 %11.85 %11.85 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์391025.64 %12.56 %00 %00 %00 %00 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน934447.31 %33.23 %11.08 %00 %00 %00 %11.08 %
คณะบริหารธุรกิจ41811327.03 %163.83 %10.24 %00 %00 %10.24 %20.48 %
คณะพยาบาลศาสตร์300 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี241354.17 %00 %00 %28.33 %00 %00 %28.33 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์32222168.63 %257.76 %41.24 %10.31 %00 %00 %51.55 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์542037.04 %35.56 %23.7 %00 %00 %00 %23.7 %
คณะศิลปศาสตร์63812.7 %34.76 %11.59 %00 %00 %00 %11.59 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์900 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย16212.5 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม1,16747941.05 %665.66 %110.94 %40.34 %00 %30.26 %181.54 %
 
คณะ ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม94.44 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.78 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร96.3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.7 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน97.85 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.15 %
คณะบริหารธุรกิจ97.85 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.15 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี87.5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์97.2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.8 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์98.41 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1.59 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม97.43 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.14 %
 
คณะ ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม31.94 %0 %0 %2.78 %5.56 %9.72 %6.94 %8.33 %2.78 %31.94 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร29.63 %1.85 %0 %1.85 %20.37 %11.11 %5.56 %3.7 %1.85 %22.22 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์28.21 %2.56 %2.56 %12.82 %0 %2.56 %7.69 %7.69 %7.69 %28.21 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน31.18 %3.23 %0 %10.75 %5.38 %7.53 %3.23 %3.23 %5.38 %29.03 %
คณะบริหารธุรกิจ48.33 %0.72 %0.72 %6.94 %8.61 %11.96 %4.31 %1.91 %5.26 %10.53 %
คณะพยาบาลศาสตร์33.33 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี33.33 %0 %0 %8.33 %4.17 %8.33 %8.33 %12.5 %8.33 %16.67 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์41.3 %2.17 %0.62 %4.35 %12.73 %6.52 %4.04 %4.97 %2.8 %20.5 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์40.74 %1.85 %0 %3.7 %1.85 %12.96 %1.85 %1.85 %5.56 %29.63 %
คณะศิลปศาสตร์38.1 %1.59 %3.17 %3.17 %14.29 %9.52 %3.17 %6.35 %3.17 %15.87 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.56 %0 %0 %11.11 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย31.25 %0 %6.25 %0 %18.75 %0 %18.75 %12.5 %0 %12.5 %
รวม41.05 %1.46 %0.77 %5.91 %9.51 %9.17 %4.54 %4.11 %4.2 %18.68 %
 
คณะ จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม33.33 %12.5 %1.39 %2.78 %50 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร38.89 %14.81 %5.56 %0 %40.74 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์33.33 %7.69 %2.56 %0 %56.41 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน41.94 %6.45 %4.3 %3.23 %44.09 %
คณะบริหารธุรกิจ41.87 %9.57 %3.35 %1.2 %44.02 %
คณะพยาบาลศาสตร์33.33 %0 %0 %0 %66.67 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี33.33 %8.33 %8.33 %0 %50 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์36.65 %10.56 %3.73 %3.73 %45.34 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์38.89 %7.41 %3.7 %0 %50 %
คณะศิลปศาสตร์41.27 %6.35 %1.59 %0 %50.79 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44.44 %0 %0 %0 %55.56 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย62.5 %18.75 %0 %0 %18.75 %
รวม39.42 %9.68 %3.43 %1.89 %45.59 %
 
คณะ ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %0 %1.39 %1.39 %4.17 %1.39 %6.94 %12.5 %2.78 %8.33 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร44.44 %0 %5.56 %1.85 %3.7 %1.85 %3.7 %22.22 %3.7 %12.96 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์64.1 %0 %2.56 %2.56 %2.56 %2.56 %5.13 %12.82 %2.56 %5.13 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน60.22 %0 %2.15 %0 %9.68 %2.15 %7.53 %8.6 %6.45 %3.23 %
คณะบริหารธุรกิจ55.98 %0.24 %5.02 %1.2 %5.98 %1.91 %7.18 %12.2 %3.83 %6.46 %
คณะพยาบาลศาสตร์33.33 %0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %33.33 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี50 %0 %4.17 %4.17 %20.83 %4.17 %0 %8.33 %8.33 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์60.25 %0.31 %2.8 %5.28 %4.35 %3.42 %8.39 %10.56 %2.17 %2.48 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์68.52 %0 %0 %1.85 %1.85 %1.85 %0 %22.22 %1.85 %1.85 %
คณะศิลปศาสตร์53.97 %0 %3.17 %0 %4.76 %1.59 %11.11 %12.7 %6.35 %6.35 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %22.22 %22.22 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย37.5 %0 %0 %0 %0 %12.5 %25 %0 %12.5 %12.5 %
รวม57.58 %0.17 %3.43 %2.31 %5.4 %2.57 %7.2 %12.08 %3.86 %5.4 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี