หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 12:04:00 AM
   
คณะ สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม29.17 %18.06 %18.06 %33.33 %1.39 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร48.15 %20.37 %9.26 %20.37 %1.85 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์53.85 %20.51 %7.69 %15.38 %2.56 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน60.64 %10.64 %13.83 %12.77 %2.13 %
คณะบริหารธุรกิจ49.76 %24.52 %10 %12.38 %3.33 %
คณะพยาบาลศาสตร์66.67 %33.33 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี45.45 %27.27 %4.55 %18.18 %4.55 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์35.8 %25.62 %13.58 %24.38 %0.62 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์42.59 %14.81 %20.37 %18.52 %3.7 %
คณะศิลปศาสตร์43.94 %21.21 %12.12 %16.67 %6.06 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.56 %22.22 %0 %22.22 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย31.25 %25 %18.75 %25 %0 %
รวม44.67 %22.42 %12.19 %18.33 %2.39 %
 
คณะ ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม723650 %1419.44 %22.78 %11.39 %00 %11.39 %45.56 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร541324.07 %11.85 %00 %00 %00 %11.85 %11.85 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์391025.64 %12.56 %00 %00 %00 %00 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน944446.81 %33.19 %11.06 %00 %00 %00 %11.06 %
คณะบริหารธุรกิจ42011427.14 %163.81 %10.24 %00 %00 %10.24 %20.48 %
คณะพยาบาลศาสตร์300 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี221150 %00 %00 %29.09 %00 %00 %29.09 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์32422168.21 %268.02 %41.23 %10.31 %00 %10.31 %61.85 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์542037.04 %35.56 %23.7 %00 %00 %00 %23.7 %
คณะศิลปศาสตร์66913.64 %23.03 %11.52 %00 %00 %00 %11.52 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์900 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย16212.5 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม1,17348040.92 %665.63 %110.94 %40.34 %00 %40.34 %191.62 %
 
คณะ ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม95.83 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.78 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร96.3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.7 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน97.87 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.13 %
คณะบริหารธุรกิจ97.86 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.14 %
คณะพยาบาลศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี90.91 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์96.6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.4 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์98.48 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1.52 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม97.44 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.3 %
 
คณะ ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม30.56 %0 %0 %2.78 %5.56 %11.11 %6.94 %8.33 %2.78 %31.94 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร29.63 %1.85 %0 %1.85 %20.37 %11.11 %5.56 %3.7 %1.85 %22.22 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์28.21 %2.56 %2.56 %12.82 %0 %2.56 %7.69 %7.69 %7.69 %28.21 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน30.85 %3.19 %0 %10.64 %5.32 %7.45 %3.19 %3.19 %5.32 %29.79 %
คณะบริหารธุรกิจ48.33 %0.71 %0.71 %6.9 %8.57 %11.9 %4.29 %2.14 %5.24 %10.48 %
คณะพยาบาลศาสตร์33.33 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี36.36 %0 %0 %4.55 %4.55 %9.09 %9.09 %13.64 %9.09 %13.64 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์40.74 %2.16 %0.62 %4.32 %12.96 %6.79 %4.01 %4.94 %2.78 %20.68 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์40.74 %1.85 %0 %3.7 %1.85 %12.96 %1.85 %1.85 %5.56 %29.63 %
คณะศิลปศาสตร์36.36 %1.52 %3.03 %3.03 %9.09 %12.12 %3.03 %9.09 %4.55 %16.67 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.56 %0 %0 %11.11 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย31.25 %0 %6.25 %0 %18.75 %0 %18.75 %12.5 %0 %12.5 %
รวม40.75 %1.45 %0.77 %5.8 %9.29 %9.46 %4.52 %4.35 %4.26 %18.76 %
 
คณะ จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม34.72 %12.5 %1.39 %2.78 %48.61 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร38.89 %14.81 %5.56 %0 %40.74 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์33.33 %7.69 %2.56 %0 %56.41 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน41.49 %6.38 %4.26 %3.19 %44.68 %
คณะบริหารธุรกิจ41.9 %9.76 %3.33 %1.19 %43.81 %
คณะพยาบาลศาสตร์33.33 %0 %0 %0 %66.67 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี36.36 %9.09 %9.09 %0 %45.45 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์36.11 %10.8 %3.7 %3.7 %45.68 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์38.89 %7.41 %3.7 %0 %50 %
คณะศิลปศาสตร์39.39 %10.61 %1.52 %0 %48.48 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44.44 %0 %0 %0 %55.56 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย62.5 %18.75 %0 %0 %18.75 %
รวม39.3 %10.06 %3.41 %1.88 %45.35 %
 
คณะ ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม61.11 %0 %1.39 %1.39 %4.17 %1.39 %8.33 %12.5 %2.78 %6.94 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร44.44 %0 %5.56 %1.85 %3.7 %1.85 %3.7 %22.22 %3.7 %12.96 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์64.1 %0 %2.56 %2.56 %2.56 %2.56 %5.13 %12.82 %2.56 %5.13 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน60.64 %0 %2.13 %0 %9.57 %2.13 %7.45 %8.51 %6.38 %3.19 %
คณะบริหารธุรกิจ56.19 %0.24 %5 %1.19 %5.71 %1.9 %7.14 %12.38 %3.81 %6.43 %
คณะพยาบาลศาสตร์33.33 %0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %33.33 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี50 %0 %4.55 %4.55 %22.73 %4.55 %0 %4.55 %9.09 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์59.88 %0.31 %3.09 %5.25 %4.32 %3.7 %8.33 %10.19 %2.47 %2.47 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์68.52 %0 %0 %1.85 %1.85 %1.85 %0 %22.22 %1.85 %1.85 %
คณะศิลปศาสตร์50 %0 %6.06 %0 %4.55 %1.52 %9.09 %15.15 %7.58 %6.06 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %22.22 %22.22 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย37.5 %0 %0 %0 %0 %12.5 %25 %0 %12.5 %12.5 %
รวม57.37 %0.17 %3.67 %2.3 %5.29 %2.64 %7.16 %12.11 %4.01 %5.29 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี