หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 8:54:39 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม45841334884.26 %32493.1 %246.9 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร28728723381.18 %21290.99 %219.01 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์35724520884.9 %17986.06 %2913.94 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน43139330076.34 %27591.67 %258.33 %
คณะบริหารธุรกิจ99080560475.03 %57495.03 %304.97 %
คณะพยาบาลศาสตร์65656295.38 %62100 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26519917587.94 %16896 %74 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,4071,10077970.82 %74395.38 %364.62 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์99573866.67 %3797.37 %12.63 %
คณะศิลปศาสตร์25251976 %1789.47 %210.53 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1291009191 %8896.7 %33.3 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย83826680.49 %5989.39 %710.61 %
รวม4,5963,7712,92377.51 %2,73893.67 %1856.33 %
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์42424095.24 %3895 %25 %
คณะบริหารธุรกิจ68851830458.69 %28794.41 %175.59 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์16013810374.64 %9087.38 %1312.62 %
คณะศิลปศาสตร์53135830184.08 %26287.04 %3912.96 %
รวม1,4211,05674870.83 %67790.51 %719.49 %
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี