หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 12:01:36 AM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม45840033583.75 %31192.84 %247.16 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร28728723381.18 %21290.99 %219.01 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์35724520884.9 %17986.06 %2913.94 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน43138729375.71 %26891.47 %258.53 %
คณะบริหารธุรกิจ99080560374.91 %57395.02 %304.98 %
คณะพยาบาลศาสตร์65656295.38 %62100 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26518115987.85 %15295.6 %74.4 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,4071,09877570.58 %73995.35 %364.65 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์99573866.67 %3797.37 %12.63 %
คณะศิลปศาสตร์25251976 %1789.47 %210.53 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์129978890.72 %8596.59 %33.41 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย83826680.49 %5989.39 %710.61 %
รวม4,5963,7292,87977.21 %2,69493.57 %1856.43 %
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์42424095.24 %3895 %25 %
คณะบริหารธุรกิจ68851830358.49 %28694.39 %175.61 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์16013710274.45 %8987.25 %1312.75 %
คณะศิลปศาสตร์53134128182.4 %24587.19 %3612.81 %
รวม1,4211,03872669.94 %65890.63 %689.37 %
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี