หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 10:08:55 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
คณะ ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม257 242 15 13 11 15,925 15,909 15,924 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร180 167 13 16 14 15,837 16,142 15,861 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์120 106 14 31 24 14,842 12,580 14,414 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน170 152 18 39 37 16,536 18,329 16,887 
คณะบริหารธุรกิจ499 474 25 24 19 16,156 16,105 16,154 
คณะพยาบาลศาสตร์49 49 24,670 20,000 24,576 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี140 140 19,051 14,000 18,877 
คณะวิศวกรรมศาสตร์618 590 28 26 24 18,481 17,333 18,436 
คณะศิลปกรรมศาสตร์26 25 16,432 13,400 15,926 
คณะศิลปศาสตร์15 14 16,328 16,328 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์65 63 18,571 13,875 18,049 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย54 50 16,056 22,250 16,515 
รวม2,193 2,072 121 175 152 23 17,198  16,161  17,126  
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
คณะ ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์32 30 14,353 16,000 14,503 
คณะบริหารธุรกิจ213 199 14 19 18 15,132 15,816 15,188 
คณะศิลปกรรมศาสตร์70 63 13 10 14,068 14,850 14,175 
คณะศิลปศาสตร์212 185 27 21 15 16,811 15,186 16,689 
รวม527 477 50 56 46 10 15,593  15,413  15,577  
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
               ไม่นับรวม ผู้มีงานทำก่อนสำเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานทำหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี