หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 1:16:14 AM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
คณะ ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม256 241 15 13 11 15,845 15,909 15,848 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร180 167 13 16 14 15,837 16,142 15,861 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์120 106 14 31 24 14,842 12,580 14,414 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน165 147 18 39 37 16,514 18,329 16,879 
คณะบริหารธุรกิจ499 474 25 24 19 16,156 16,105 16,154 
คณะพยาบาลศาสตร์49 49 24,670 20,000 24,576 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี125 125 18,880 14,000 18,692 
คณะวิศวกรรมศาสตร์616 588 28 26 24 18,491 17,333 18,445 
คณะศิลปกรรมศาสตร์26 25 16,432 13,400 15,926 
คณะศิลปศาสตร์15 14 16,328 16,328 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์64 62 18,557 13,875 18,022 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย54 50 16,056 22,250 16,515 
รวม2,169 2,048 121 175 152 23 17,165  16,161  17,095  
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
คณะ ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์32 30 14,353 16,000 14,503 
คณะบริหารธุรกิจ212 198 14 19 18 15,092 15,816 15,152 
คณะศิลปกรรมศาสตร์69 62 13 10 14,295 14,850 14,372 
คณะศิลปศาสตร์203 178 25 20 14 15,590 14,842 15,535 
รวม516 468 48 55 45 10 15,128  15,311  15,144  
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
               ไม่นับรวม ผู้มีงานทำก่อนสำเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานทำหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี