หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2024 10:08:29 PM
   
 
คณะ อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม27.68 %57.37 %7.81 %4.24 %0.89 %0.67 %1.34 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร29.13 %64.35 %3.48 %1.74 %0.43 %0.43 %0.43 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์40.08 %49.21 %4.37 %2.78 %1.59 %1.19 %0.79 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน18.64 %67.46 %6.44 %5.08 %0.68 %0.68 %1.02 %
คณะบริหารธุรกิจ28.27 %60.53 %7.32 %2.44 %0.67 %0.33 %0.44 %
คณะพยาบาลศาสตร์3.23 %22.58 %35.48 %27.42 %3.23 %6.45 %1.61 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9.25 %61.27 %21.97 %5.78 %1.73 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์8.11 %68.34 %17.37 %4.25 %0.26 %0.77 %0.9 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์31.43 %60.71 %3.57 %2.86 %0.71 %0.71 %0 %
คณะศิลปศาสตร์35.28 %57.28 %3.88 %2.27 %0.32 %0.32 %0.65 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์8.89 %77.78 %8.89 %2.22 %0 %1.11 %1.11 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย20.63 %66.67 %6.35 %6.35 %0 %0 %0 %
รวม22.91 %61.45 %9.7 %3.85 %0.7 %0.67 %0.72 %
 
คณะ แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0.45 %0.89 %0.22 %0.67 %8.48 %1.34 %0.45 %0.45 %45.31 %35.04 %0 %0.22 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %1.74 %0 %0 %7.83 %0.87 %1.74 %0.87 %49.57 %36.09 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์0.4 %2.78 %1.59 %0.79 %5.95 %0.79 %1.19 %0.4 %40.08 %40.08 %1.19 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน0.34 %1.36 %0 %0.34 %1.69 %0.34 %1.36 %0.68 %52.2 %37.97 %0.34 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ0 %1 %0.44 %0.44 %1.88 %0.67 %0.78 %0.11 %55.99 %35.59 %0.22 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์0 %11.29 %1.61 %25.81 %20.97 %0 %0 %0 %19.35 %14.52 %1.61 %1.61 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0 %5.2 %0 %2.31 %10.4 %0 %0 %0 %54.91 %23.12 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์0.39 %1.42 %0.13 %1.16 %3.73 %0.64 %1.16 %0 %55.21 %33.33 %0.64 %0.13 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %0 %0.71 %0 %8.57 %1.43 %0 %0.71 %49.29 %38.57 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %0.97 %0.65 %0.97 %2.91 %0.65 %1.94 %0 %50.81 %35.6 %0.32 %0.32 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %3.33 %0 %0 %1.11 %0 %2.22 %2.22 %61.11 %26.67 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %1.59 %0 %0 %3.17 %1.59 %1.59 %0 %55.56 %31.75 %0 %0 %
รวม0.19 %1.66 %0.37 %1.12 %4.73 %0.72 %1.02 %0.29 %51.56 %34.48 %0.35 %0.11 %
 
คณะ ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม7.81 %43.3 %1.56 %2.23 %0.67 %0.45 %13.62 %16.74 %4.02 %6.7 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร5.65 %26.96 %0 %3.91 %1.74 %0 %24.35 %25.22 %4.78 %7.39 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์10.32 %16.67 %0.79 %15.87 %3.17 %0 %20.24 %13.49 %8.33 %11.11 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน4.75 %39.66 %0.68 %11.86 %0.34 %0 %13.9 %12.54 %12.2 %4.07 %
คณะบริหารธุรกิจ9.2 %45.9 %0.78 %0.78 %0.89 %0 %17.96 %14.75 %5.21 %4.43 %
คณะพยาบาลศาสตร์8.06 %22.58 %0 %3.23 %3.23 %0 %38.71 %8.06 %0 %16.13 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5.78 %63.01 %1.16 %1.16 %1.16 %0 %7.51 %12.72 %2.89 %4.62 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์6.44 %41.18 %0.51 %0.64 %2.96 %0.13 %17.63 %19.69 %4.89 %5.66 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์4.29 %15.71 %0.71 %38.57 %0 %12.14 %14.29 %7.86 %2.14 %3.57 %
คณะศิลปศาสตร์29.45 %25.24 %0.65 %1.29 %0.32 %0 %22.33 %13.27 %1.62 %4.21 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์6.67 %50 %0 %11.11 %3.33 %1.11 %2.22 %8.89 %8.89 %6.67 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย6.35 %22.22 %0 %3.17 %3.17 %0 %38.1 %22.22 %0 %4.76 %
รวม9.17 %38.25 %0.72 %4.81 %1.52 %0.56 %17.64 %15.8 %5.13 %5.77 %
 
คณะ บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2822.05 %21.57 %75.51 %4132.28 %64.72 %2418.9 %00 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2639.39 %23.03 %1015.15 %2131.82 %11.52 %69.09 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1221.05 %35.26 %915.79 %1628.07 %47.02 %1322.81 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1619.75 %11.23 %2024.69 %2530.86 %67.41 %1316.05 %00 %
คณะบริหารธุรกิจ4721.86 %31.4 %3717.21 %8137.67 %115.12 %3516.28 %00 %
คณะพยาบาลศาสตร์538.46 %430.77 %00 %430.77 %00 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี626.09 %14.35 %521.74 %834.78 %00 %313.04 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์3923.08 %31.78 %3621.3 %4828.4 %84.73 %3319.53 %00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์718.92 %00 %1129.73 %1129.73 %12.7 %616.22 %00 %
คณะศิลปศาสตร์1918.63 %21.96 %2726.47 %3736.27 %10.98 %109.8 %00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์735 %00 %210 %630 %15 %210 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย216.67 %18.33 %433.33 %433.33 %00 %18.33 %00 %
รวม21423.21 %222.39 %16818.22 %30232.75 %394.23 %14615.84 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี