หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 6/3/2023 1:15:39 AM
   
 
คณะ อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม28.05 %56.55 %8.28 %4.37 %0.92 %0.46 %1.38 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร29.13 %64.35 %3.48 %1.74 %0.43 %0.43 %0.43 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์40.08 %49.21 %4.37 %2.78 %1.59 %1.19 %0.79 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน18.4 %68.06 %6.25 %5.21 %0.69 %0.69 %0.69 %
คณะบริหารธุรกิจ28.22 %60.67 %7.22 %2.44 %0.67 %0.33 %0.44 %
คณะพยาบาลศาสตร์3.23 %22.58 %35.48 %27.42 %3.23 %6.45 %1.61 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9.49 %62.66 %20.25 %5.7 %1.9 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์7.76 %68.69 %17.34 %4.27 %0.26 %0.78 %0.91 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์30.94 %61.15 %3.6 %2.88 %0.72 %0.72 %0 %
คณะศิลปศาสตร์34.72 %57.64 %4.17 %2.43 %0.35 %0.35 %0.35 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์9.2 %79.31 %8.05 %2.3 %0 %0 %1.15 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย20.63 %66.67 %6.35 %6.35 %0 %0 %0 %
รวม22.8 %61.66 %9.63 %3.89 %0.71 %0.63 %0.68 %
 
คณะ แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0.46 %0.92 %0.23 %0.69 %8.74 %1.38 %0.46 %0.46 %46.67 %35.63 %0 %0.23 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %1.74 %0 %0 %7.83 %0.87 %1.74 %0.87 %49.57 %36.09 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์0.4 %2.78 %1.59 %0.79 %5.95 %0.79 %1.19 %0.4 %40.08 %40.08 %1.19 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน0 %1.39 %0 %0.35 %1.39 %0.35 %1.39 %0.69 %52.78 %37.85 %0.35 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ0 %1 %0.44 %0.44 %1.89 %0.67 %0.78 %0.11 %56 %35.67 %0.22 %0 %
คณะพยาบาลศาสตร์0 %11.29 %1.61 %25.81 %20.97 %0 %0 %0 %19.35 %14.52 %1.61 %1.61 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0 %5.7 %0 %2.53 %10.76 %0 %0 %0 %54.43 %22.15 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์0.39 %1.42 %0.13 %1.16 %3.75 %0.65 %1.16 %0 %55.24 %33.51 %0.65 %0.13 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %0 %0.72 %0 %8.63 %1.44 %0 %0.72 %49.64 %38.13 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %1.04 %0.69 %1.04 %3.12 %0.69 %2.08 %0 %51.74 %35.07 %0.35 %0.35 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %3.45 %0 %0 %1.15 %0 %2.3 %2.3 %62.07 %25.29 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %1.59 %0 %0 %3.17 %1.59 %1.59 %0 %55.56 %31.75 %0 %0 %
รวม0.16 %1.69 %0.38 %1.14 %4.76 %0.73 %1.03 %0.3 %51.86 %34.5 %0.35 %0.11 %
 
คณะ ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม8.05 %44.14 %1.61 %2.3 %0.69 %0.46 %13.79 %17.24 %4.14 %6.9 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร5.65 %26.96 %0 %3.91 %1.74 %0 %24.35 %25.22 %4.78 %7.39 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์10.32 %16.67 %0.79 %15.87 %3.17 %0 %20.24 %13.49 %8.33 %11.11 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน4.86 %39.24 %0.69 %12.15 %0.35 %0 %13.89 %12.5 %12.15 %4.17 %
คณะบริหารธุรกิจ9.11 %46 %0.78 %0.78 %0.89 %0 %18 %14.78 %5.22 %4.44 %
คณะพยาบาลศาสตร์8.06 %22.58 %0 %3.23 %3.23 %0 %38.71 %8.06 %0 %16.13 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5.7 %61.39 %1.27 %1.27 %1.27 %0 %7.59 %13.92 %3.16 %4.43 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์6.47 %41.27 %0.52 %0.65 %2.98 %0.13 %17.72 %19.66 %4.92 %5.69 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์4.32 %15.83 %0.72 %38.85 %0 %12.23 %14.39 %7.19 %2.16 %3.6 %
คณะศิลปศาสตร์30.21 %24.31 %0.35 %1.39 %0.35 %0 %22.92 %13.89 %1.74 %4.51 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์5.75 %50.57 %0 %10.34 %3.45 %1.15 %2.3 %9.2 %9.2 %6.9 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย6.35 %22.22 %0 %3.17 %3.17 %0 %38.1 %22.22 %0 %4.76 %
รวม9.14 %38.18 %0.71 %4.87 %1.55 %0.57 %17.8 %15.97 %5.2 %5.85 %
 
คณะ บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2824.14 %21.72 %76.03 %4135.34 %65.17 %2420.69 %00 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2639.39 %23.03 %1015.15 %2131.82 %11.52 %69.09 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1221.05 %35.26 %915.79 %1628.07 %47.02 %1322.81 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1620 %11.25 %1923.75 %2531.25 %67.5 %1316.25 %00 %
คณะบริหารธุรกิจ4721.96 %31.4 %3717.29 %8137.85 %115.14 %3516.36 %00 %
คณะพยาบาลศาสตร์538.46 %430.77 %00 %430.77 %00 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี525 %15 %525 %630 %00 %315 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์3923.35 %31.8 %3621.56 %4828.74 %95.39 %3219.16 %00 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์718.92 %00 %1129.73 %1129.73 %12.7 %616.22 %00 %
คณะศิลปศาสตร์1718.89 %22.22 %2426.67 %3538.89 %11.11 %910 %00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์735 %00 %210 %630 %15 %210 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย216.67 %18.33 %433.33 %433.33 %00 %18.33 %00 %
รวม21123.65 %222.47 %16418.39 %29833.41 %404.48 %14416.14 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี