หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 5/26/2024 9:14:16 PM
 
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
สาขาวิชาจิตรกรรม161365-2---1012,636.00  
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา2623131---111112,655.00  
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา191995-3---1115,333.00  
สาขาวิชาดนตรีสากล44-11---1316,666.00  
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย341451--1-1618,166.00  
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา7061386131--4115,386.00  
สาขาวิชาประติมากรรม74-3-1---316,666.00  
สาขาวิชาศิลปะไทย8732-12--412,000.00  
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์107121-1--311,800.00  
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์28221121-1--1114,920.00  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์211182-1---617,000.00  
สาขาวิชาออกแบบภายใน161021--21-211,250.00  
รวม259195963141182311114,754.00  
 
หมายเหตุ
(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี