หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 5/26/2024 8:56:44 PM
 
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)454330-3-1-12816,502.00  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)3229124-1-112015,452.00  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา6153341515123316,623.00  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา60472955-3--3716,328.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์272517231--11716,999.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล5454354421-24017,270.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า3131271----12713,519.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์50382022-1-32118,355.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา272722-5-1--2116,071.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม201712---1-11216,813.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ4442255124-12915,947.00  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)775-----1416,450.00  
รวม458413268242871721428916,403.00  
 
หมายเหตุ
(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี