หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 5/26/2024 10:53:05 PM
 
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร3022831-1-11119,775.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1221137567241-7020,614.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี6963363312-13718,061.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย21148-1-1--518,000.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล1561115071323135017,982.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ47392521-4--2218,014.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก11--------  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1281046331122155219,148.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา19215299312181310318,873.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)1053-1----418,325.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ11791512-11-34316,217.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ51402542121-2915,745.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3328211-11--1717,759.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร252113111---1117,733.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม185128653621-55320,405.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน2417611----718,512.00  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ196151857634-47817,445.00  
รวม1,4071,1006334666173452559218,532.00  
 
หมายเหตุ
(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี