หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:28:08 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม35533128285.2 %26092.2 %227.8 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร29929923478.26 %19784.19 %3715.81 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์34732421265.43 %19089.62 %2210.38 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน50446634774.46 %31691.07 %318.93 %
คณะบริหารธุรกิจ76769459185.16 %54391.88 %488.12 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี32431026986.77 %25092.94 %197.06 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,1001,05888183.27 %85196.59 %303.41 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์87856374.12 %6196.83 %23.17 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์13912811388.28 %113100 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย86847083.33 %6390 %710 %
รวม4,0083,7793,06281.03 %2,84492.88 %2187.12 %
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์46463576.09 %3497.14 %12.86 %
คณะบริหารธุรกิจ58640633482.27 %30190.12 %339.88 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์76764964.47 %4693.88 %36.12 %
คณะศิลปศาสตร์26625620981.64 %18889.95 %2110.05 %
รวม97478462779.97 %56990.75 %589.25 %
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี