หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:56:01 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม355 331 250 75.53 % 232 92.8 % 18 7.2 % 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร299 299 200 66.89 % 167 83.5 % 33 16.5 % 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์347 324 177 54.63 % 157 88.7 % 20 11.3 % 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน504 466 297 63.73 % 272 91.58 % 25 8.42 % 
คณะบริหารธุรกิจ767 694 485 69.88 % 443 91.34 % 42 8.66 % 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี324 310 232 74.84 % 216 93.1 % 16 6.9 % 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,100 1,058 696 65.78 % 671 96.41 % 25 3.59 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์87 85 49 57.65 % 47 95.92 % 4.08 % 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์139 128 100 78.12 % 100 100 % 0 % 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย86 84 62 73.81 % 56 90.32 % 9.68 % 
รวม4,008 3,779 2,548 67.43 %2,361 92.66 % 187 7.34 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์46463269.57 %3196.88 %13.12 %
คณะบริหารธุรกิจ58640626966.26 %24289.96 %2710.04 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์76763444.74 %3294.12 %25.88 %
คณะศิลปศาสตร์26625617568.36 %15588.57 %2011.43 %
รวม97478451065.05 %46090.2 %509.8 %
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
               ไม่นับรวม ผู้มีงานทำก่อนสำเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานทำหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี