หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:15:00 PM
   
คณะ
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายงานสาขาวิชา รายชื่อบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
377 156 36 569 
341 156 23 520 
91.39 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
299 301 
299 301 
100 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
393 397 
370 374 
94.21 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
504 508 
466 469 
92.32 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ
1,366 72 1,445 
1,109 62 1,177 
81.45 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
326 14 340 
310 315 
92.65 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,100 65 1,165 
1,058 53 1,111 
95.36 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
305 305 
303 303 
99.34 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปศาสตร์
266 266 
256 256 
96.24 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
202 202 
185 185 
91.58 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
86 86 
84 84 
97.67 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
รวม
5,22415619775,584
4,78115615265,095
91.24 %  
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม10252.31 %84.1 %2110.77 %52.56 %13669.74 %2412.31 %16082.05 %3015.38 %52.56 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร4256.76 %56.76 %56.76 %00 %5270.27 %22.7 %5472.97 %2027.03 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์9637.35 %93.5 %259.73 %10.39 %13150.97 %228.56 %15359.53 %9336.19 %114.28 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน15051.02 %72.38 %268.84 %41.36 %18763.61 %268.84 %21372.45 %7625.85 %51.7 %
คณะบริหารธุรกิจ31459.7 %142.66 %5911.22 %40.76 %39174.33 %377.03 %42881.37 %8516.16 %132.47 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17062.04 %114.01 %228.03 %20.73 %20574.82 %217.66 %22682.48 %3211.68 %165.84 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์35456.91 %243.86 %7111.41 %71.13 %45673.31 %528.36 %50881.67 %8814.15 %264.18 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์6049.18 %00 %119.02 %10.82 %7259.02 %86.56 %8065.57 %4234.43 %00 %
คณะศิลปศาสตร์14959.6 %31.2 %2911.6 %20.8 %18373.2 %187.2 %20180.4 %4518 %41.6 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์555.56 %00 %111.11 %00 %666.67 %222.22 %888.89 %111.11 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย3244.44 %56.94 %912.5 %22.78 %4866.67 %811.11 %5677.78 %1115.28 %56.94 %
รวม1,47454.69 %863.19 %27910.35 %281.04 %1,86769.28 %2208.16 %2,08777.44 %52319.41 %853.15 %
 
คณะ ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5333.12 %3320.62 %4930.63 %1710.62 %42.5 %00 %10.62 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1222.22 %916.67 %1731.48 %1120.37 %23.7 %00 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์5636.6 %2616.99 %4428.76 %1711.11 %63.92 %31.96 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน5927.7 %4320.19 %5726.76 %4119.25 %104.69 %10.47 %00 %
คณะบริหารธุรกิจ11025.7 %8820.56 %13030.37 %7317.06 %225.14 %20.47 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5423.89 %5524.34 %7633.63 %3214.16 %73.1 %10.44 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์14728.94 %9017.72 %17634.65 %6112.01 %152.95 %91.77 %50.98 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์1923.75 %2227.5 %2430 %1012.5 %22.5 %00 %22.5 %
คณะศิลปศาสตร์5024.88 %4522.39 %6331.34 %2713.43 %146.97 %00 %00 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์337.5 %112.5 %225 %225 %00 %00 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย2239.29 %1526.79 %916.07 %814.29 %23.57 %00 %00 %
รวม58528.03 %42720.46 %64731 %29914.33 %844.02 %160.77 %80.38 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
/Startup
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม3421.25 %31.88 %10968.12 %95.62 %00 %00 %53.12 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร712.96 %11.85 %4379.63 %11.85 %00 %00 %23.7 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์106.54 %31.96 %10669.28 %1610.46 %00 %10.65 %1711.11 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน104.69 %41.88 %17883.57 %157.04 %00 %00 %62.82 %
คณะบริหารธุรกิจ296.78 %368.41 %33177.34 %286.54 %00 %00 %40.93 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี135.75 %167.08 %18782.74 %41.77 %00 %00 %62.65 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์367.09 %163.15 %43285.04 %183.54 %00 %10.2 %50.98 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์1417.5 %00 %4758.75 %56.25 %00 %00 %1417.5 %
คณะศิลปศาสตร์41.99 %52.49 %16682.59 %178.46 %00 %21 %73.48 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์00 %00 %8100 %00 %00 %00 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1425 %11.79 %3460.71 %610.71 %00 %00 %11.79 %
รวม1718.19 %854.07 %1,64178.63 %1195.7 %00 %40.19 %673.21 %
 
คณะ ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5232.5 %1610 %5433.75 %3823.75 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2240.74 %916.67 %1425.93 %916.67 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์7448.37 %2214.38 %3019.61 %2717.65 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน8539.91 %167.51 %6028.17 %5224.41 %
คณะบริหารธุรกิจ13431.31 %337.71 %14333.41 %11827.57 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9843.36 %167.08 %5725.22 %5524.34 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์25950.98 %224.33 %8917.52 %13827.17 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์4758.75 %67.5 %1721.25 %1012.5 %
คณะศิลปศาสตร์5527.36 %2110.45 %9647.76 %2914.43 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์8100 %00 %00 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย3053.57 %58.93 %712.5 %1425 %
รวม86441.4 %1667.95 %56727.17 %49023.48 %
 
คณะ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม26.25 %35 %30 %6.25 %2.5 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร20.37 %38.89 %27.78 %7.41 %5.56 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์33.99 %23.53 %24.18 %9.8 %8.5 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน22.07 %45.54 %25.35 %3.76 %3.29 %
คณะบริหารธุรกิจ14.72 %40.19 %35.28 %7.71 %2.1 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20.35 %40.27 %26.99 %10.62 %1.77 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์20.87 %43.5 %28.54 %5.71 %1.38 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์42.5 %30 %18.75 %5 %3.75 %
คณะศิลปศาสตร์18.41 %39.3 %30.85 %7.46 %3.98 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์37.5 %50 %12.5 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย37.5 %25 %30.36 %1.79 %5.36 %
รวม22.14 %39.05 %29.04 %6.85 %2.92 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี