หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:24:33 PM
   
คณะ สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม33.33 %26.67 %10 %6.67 %3.33 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร40 %40 %10 %5 %5 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์39.78 %33.33 %6.45 %6.45 %9.68 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน30.26 %26.32 %3.95 %10.53 %11.84 %
คณะบริหารธุรกิจ40 %36.47 %3.53 %7.06 %4.71 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี31.25 %28.12 %3.12 %15.62 %3.12 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์26.14 %31.82 %3.41 %12.5 %1.14 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์45.24 %23.81 %11.9 %16.67 %2.38 %
คณะศิลปศาสตร์44.44 %22.22 %4.44 %17.78 %6.67 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย45.45 %9.09 %0 %27.27 %9.09 %
รวม36.33 %29.83 %5.35 %10.9 %5.93 %
 
คณะ ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม3000 %26.67 %26.67 %00 %00 %00 %26.67 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร2000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์9300 %11.08 %11.08 %00 %00 %00 %11.08 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน7600 %1215.79 %1215.79 %00 %00 %00 %1215.79 %
คณะบริหารธุรกิจ8500 %67.06 %67.06 %00 %00 %11.18 %78.24 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3200 %515.62 %515.62 %00 %00 %00 %515.62 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์8800 %1921.59 %1921.59 %00 %00 %00 %1921.59 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์4200 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
คณะศิลปศาสตร์4500 %24.44 %24.44 %00 %00 %00 %24.44 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1100 %19.09 %19.09 %00 %00 %00 %19.09 %
รวม52300 %489.18 %489.18 %00 %00 %10.19 %499.37 %
 
คณะ ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม76.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร65 %0 %5 %0 %0 %0 %5 %5 %5 %10 %0 %5 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์68.82 %1.08 %5.38 %2.15 %3.23 %1.08 %4.3 %1.08 %0 %7.53 %0 %2.15 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน61.84 %0 %10.53 %1.32 %0 %0 %2.63 %1.32 %0 %5.26 %0 %0 %0 %1.32 %
คณะบริหารธุรกิจ76.47 %0 %5.88 %0 %0 %0 %1.18 %1.18 %1.18 %1.18 %0 %3.53 %0 %1.18 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี59.38 %0 %9.38 %0 %0 %0 %0 %0 %3.12 %3.12 %0 %3.12 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์52.27 %2.27 %3.41 %0 %0 %0 %1.14 %1.14 %0 %5.68 %0 %7.95 %0 %1.14 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์64.29 %0 %7.14 %0 %0 %0 %4.76 %4.76 %4.76 %4.76 %2.38 %4.76 %0 %2.38 %
คณะศิลปศาสตร์77.78 %2.22 %11.11 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.22 %0 %2.22 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย72.73 %9.09 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %9.09 %0 %0 %
รวม66.54 %0.96 %6.31 %0.57 %0.57 %0.19 %2.1 %1.34 %0.96 %4.78 %0.19 %3.44 %0 %0.96 %
 
คณะ ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม13.33 %0 %0 %10 %26.67 %3.33 %0 %3.33 %13.33 %16.67 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร5 %5 %0 %10 %20 %5 %15 %10 %0 %30 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์16.13 %3.23 %3.23 %2.15 %21.51 %12.9 %1.08 %8.6 %5.38 %22.58 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน9.21 %2.63 %5.26 %6.58 %6.58 %10.53 %2.63 %5.26 %6.58 %28.95 %
คณะบริหารธุรกิจ9.41 %0 %1.18 %4.71 %18.82 %12.94 %2.35 %12.94 %7.06 %23.53 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9.38 %0 %0 %9.38 %6.25 %9.38 %0 %6.25 %3.12 %40.62 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์7.95 %1.14 %1.14 %7.95 %13.64 %10.23 %5.68 %3.41 %4.55 %19.32 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์14.29 %0 %4.76 %0 %19.05 %7.14 %0 %2.38 %4.76 %47.62 %
คณะศิลปศาสตร์13.33 %6.67 %0 %0 %22.22 %13.33 %0 %11.11 %6.67 %22.22 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %0 %0 %9.09 %9.09 %18.18 %0 %9.09 %0 %45.45 %
รวม10.9 %2.1 %2.1 %5.16 %16.44 %10.71 %2.49 %7.27 %5.74 %26.58 %
 
คณะ จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม63.33 %23.33 %0 %0 %13.33 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร75 %15 %0 %0 %10 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์51.61 %20.43 %9.68 %2.15 %16.13 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน47.37 %13.16 %3.95 %0 %35.53 %
คณะบริหารธุรกิจ47.06 %24.71 %0 %2.35 %25.88 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี37.5 %15.62 %3.12 %12.5 %31.25 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์37.5 %19.32 %4.55 %1.14 %37.5 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์47.62 %16.67 %9.52 %2.38 %23.81 %
คณะศิลปศาสตร์48.89 %28.89 %0 %4.44 %17.78 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %100 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย54.55 %9.09 %0 %9.09 %27.27 %
รวม47.99 %19.69 %4.02 %2.49 %25.81 %
 
คณะ ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม56.67 %0 %3.33 %0 %3.33 %0 %6.67 %13.33 %3.33 %13.33 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร70 %0 %0 %5 %0 %0 %15 %0 %10 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์61.29 %0 %2.15 %2.15 %3.23 %2.15 %10.75 %11.83 %3.23 %3.23 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน68.42 %0 %1.32 %2.63 %1.32 %0 %2.63 %7.89 %0 %15.79 %
คณะบริหารธุรกิจ61.18 %0 %2.35 %0 %7.06 %1.18 %8.24 %11.76 %1.18 %7.06 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี53.12 %0 %6.25 %3.12 %3.12 %0 %6.25 %6.25 %3.12 %18.75 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์45.45 %1.14 %1.14 %2.27 %2.27 %1.14 %7.95 %10.23 %3.41 %25 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.9 %0 %0 %0 %0 %4.76 %19.05 %7.14 %7.14 %0 %
คณะศิลปศาสตร์57.78 %0 %0 %0 %8.89 %0 %17.78 %11.11 %0 %4.44 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย63.64 %0 %0 %0 %9.09 %0 %9.09 %0 %9.09 %9.09 %
รวม59.08 %0.19 %1.72 %1.53 %3.63 %1.15 %9.56 %9.56 %2.87 %10.71 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี