หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 3/8/2021 12:46:59 AM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต100 % 100 % 0 % 
บัญชี215 204 159 77.94 % 154 96.86 % 3.14 % 
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ110 90 63 70 % 52 82.54 % 11 17.46 % 
สาขาวิชาการเงิน94 88 64 72.73 % 60 93.75 % 6.25 % 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ110 94 69 73.4 % 66 95.65 % 4.35 % 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)36 34 19 55.88 % 17 89.47 % 10.53 % 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ197 182 110 60.44 % 93 84.55 % 17 15.45 % 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 % 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รวม767 694 485 69.88 %443 91.34 % 42 8.66 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
สาขาวิชาการจัดการ348 240 155 64.58 % 143 92.26 % 12 7.74 % 
สาขาวิชาการตลาด206 147 102 69.39 % 87 85.29 % 15 14.71 % 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)10 44.44 % 100 % 0 % 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)22 10 80 % 100 % 0 % 
รวม586 406 269 66.26 %242 89.96 % 27 10.04 % 
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
               ไม่นับรวม ผู้มีงานทำก่อนสำเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานทำหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี