หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา 2556  ข้อมูล ณ วันที่ 1/19/2021 4:25:37 PM
 
คณะ จำนวน (1) จำนวน (2) จำนวน (3) จำนวน (4) จำนวน (5) จำนวน (6) จำนวน (7) จำนวน (8) จำนวน (9) จำนวน (10) จำนวน (11)
บัญชี215204173-19-6--17515,704.00  
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ110904731825115314,152.00  
สาขาวิชาการเงิน948860191---5914,924.00  
สาขาวิชาการจัดการ348240112873584313714,054.00  
สาขาวิชาการตลาด2111528193193--8515,772.00  
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)1093141---714,530.00  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ11094606639--4815,965.00  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)3634132822--2014,999.00  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ197182851048875510414,090.00  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)11-1-1---1100,000.00  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)22107-1----517,166.00  
รวม1,3541,10464141217324010969415,022.00  
 
หมายเหตุ
(1) จำนวน บัณฑิต ทั้งหมด
(2) จำนวน บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
(3) จำนวน บัณฑิต ที่ได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(4) จำนวน บัณฑิต ที่ประกอบอาชีพอิสระ
(5) จำนวน บัณฑิต ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
(6) จำนวน บัณฑิต ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
(7) จำนวน บัณฑิต ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จำนวน บัณฑิต ที่อุปสมบท
(9) จำนวน บัณฑิต ที่เกณฑ์ทหาร
(10) จำนวน บัณฑิต ที่ทำงานตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา
(11) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ บัณฑิต
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี