หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ณ 3/8/2021 1:21:49 AM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี0 %16.67 %0 %0 %33.33 %50 %0 %0 %0 %0 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ20 %0 %0 %0 %40 %40 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการเงิน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ0 %0 %0 %0 %62.5 %37.5 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด33.33 %0 %0 %0 %33.33 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ11.11 %11.11 %0 %11.11 %11.11 %44.44 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %50 %50 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14.29 %0 %0 %0 %14.29 %57.14 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม9.76 %4.88 %0 %2.44 %31.71 %46.34 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
0 %0 %0 %0 %0 %100 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี33.33 %50 %0 %0 %0 %16.67 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ40 %20 %20 %0 %0 %20 %
สาขาวิชาการเงิน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ62.5 %25 %0 %12.5 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด0 %33.33 %33.33 %0 %33.33 %0 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ22.22 %55.56 %0 %11.11 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %50 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ28.57 %57.14 %0 %0 %0 %14.29 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม31.71 %41.46 %4.88 %4.88 %4.88 %9.76 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
0 %100 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี100 %0 %0 %0 %0 %0 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ60 %0 %20 %20 %0 %0 %
สาขาวิชาการเงิน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ87.5 %12.5 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ57.14 %42.86 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม73.17 %21.95 %2.44 %2.44 %0 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
100 %0 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี66.67 %0 %16.67 %0 %0 %16.67 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ60 %0 %0 %20 %20 %0 %
สาขาวิชาการเงิน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)50 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม85.37 %2.44 %2.44 %4.88 %2.44 %2.44 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
55.56 %44.44 %11.11 %33.33 %55.56 %22.22 %11.11 %44.44 %33.33 %33.33 %33.33 %11.11 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %100 %100 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
บัญชี82.84 %50 %18.63 %7.84 %46.57 %4.41 %10.78 %11.76 %25.49 %13.73 %15.2 %0.49 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ80 %35.56 %7.78 %8.89 %41.11 %11.11 %11.11 %17.78 %25.56 %18.89 %18.89 %2.22 %
สาขาวิชาการเงิน80.68 %50 %21.59 %6.82 %43.18 %4.55 %15.91 %12.5 %22.73 %19.32 %15.91 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ69.17 %40.42 %8.75 %15.42 %41.67 %9.58 %17.5 %17.08 %21.25 %14.58 %17.92 %1.25 %
สาขาวิชาการตลาด63.95 %35.37 %7.48 %10.2 %34.69 %4.76 %16.33 %14.97 %19.73 %22.45 %14.97 %0.68 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)66.67 %11.11 %0 %0 %22.22 %11.11 %0 %22.22 %22.22 %11.11 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ81.91 %47.87 %11.7 %13.83 %47.87 %13.83 %20.21 %24.47 %27.66 %22.34 %24.47 %1.06 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)79.41 %17.65 %2.94 %5.88 %38.24 %14.71 %8.82 %14.71 %8.82 %17.65 %17.65 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ70.33 %46.7 %5.49 %14.29 %51.65 %6.59 %9.89 %12.64 %19.23 %16.48 %18.13 %2.2 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)70 %30 %0 %10 %50 %10 %10 %10 %30 %30 %10 %0 %
รวม74.12 %42.56 %10.82 %11.45 %43.82 %7.84 %13.89 %15.51 %22.27 %17.49 %17.58 %1.17 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
66.67 %22.22 %33.33 %44.44 %44.44 %44.44 %33.33 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %100 %0 %100 %0 %0 %0 %
บัญชี66.67 %5.88 %19.12 %24.51 %24.02 %36.27 %8.33 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ65.56 %4.44 %20 %22.22 %24.44 %35.56 %12.22 %
สาขาวิชาการเงิน75 %2.27 %30.68 %28.41 %26.14 %36.36 %14.77 %
สาขาวิชาการจัดการ72.92 %3.33 %23.75 %29.58 %32.08 %35.42 %16.25 %
สาขาวิชาการตลาด75.51 %3.4 %20.41 %23.81 %21.77 %32.65 %14.97 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)33.33 %0 %22.22 %11.11 %11.11 %33.33 %22.22 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ68.09 %9.57 %29.79 %29.79 %25.53 %35.11 %20.21 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)58.82 %0 %11.76 %11.76 %26.47 %32.35 %11.76 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ66.48 %4.95 %14.29 %21.43 %37.91 %43.41 %22.53 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)60 %20 %10 %20 %30 %60 %20 %
รวม69.16 %4.87 %21.28 %25.25 %28.22 %36.7 %15.6 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี