หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 3/8/2021 12:20:07 AM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตร ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต15,000 15,000 
บัญชี159 154 15,362 15,362 
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ62 52 10 13,848 13,848 
สาขาวิชาการเงิน64 60 14,485 14,485 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ64 61 15,259 24,000 15,921 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)19 17 15,922 15,922 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ107 90 17 13,869 12,333 13,820 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ10,000 10,000 
รวม476 435 41 14,746  19,625  14,834  
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตร ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
สาขาวิชาการจัดการ151 139 12 13,799 15,000 13,832 
สาขาวิชาการตลาด99 85 14 14,825 40,000 15,115 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)13,942 13,942 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)17,166 17,166 
รวม262 236 26 14,298  20,000  14,414  
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี