หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ณ 3/8/2021 1:10:09 AM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
13-38657 
9-32546 
80.7 %คลิกดูรายชื่อ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2-29-31 
1-25-26 
83.87 %คลิกดูรายชื่อ
บัญชี
215---215 
204---204 
94.88 %คลิกดูรายชื่อ
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
110---110 
90---90 
81.82 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการเงิน
94---94 
88---88 
93.62 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการจัดการ
348---348 
240---240 
68.97 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการตลาด
206-5-211 
147-5-152 
72.04 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
10---10 
9---9 
90 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
110---110 
94---94 
85.45 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
36---36 
34---34 
94.44 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
197---197 
182---182 
92.39 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
1---1 
1---1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2--13 
0--11 
33.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
22---22 
10---10 
45.45 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
1,36607271,445
1,10906261,177
81.45 % 
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
444.44 %00 %333.33 %00 %777.78 %00 %777.78 %111.11 %111.11 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
บัญชี16982.84 %20.98 %94.41 %41.96 %18490.2 %83.92 %19294.12 %104.9 %20.98 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ4651.11 %22.22 %1011.11 %22.22 %6066.67 %88.89 %6875.56 %1921.11 %33.33 %
สาขาวิชาการเงิน6068.18 %33.41 %66.82 %00 %6978.41 %11.14 %7079.55 %1820.45 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ11347.08 %114.58 %4217.5 %20.83 %16870 %2510.42 %19380.42 %4117.08 %62.5 %
สาขาวิชาการตลาด7853.06 %74.76 %1510.2 %21.36 %10269.39 %149.52 %11678.91 %2919.73 %10.68 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)333.33 %00 %666.67 %00 %9100 %00 %9100 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ6164.89 %11.06 %66.38 %22.13 %7074.47 %22.13 %7276.6 %1515.96 %77.45 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)1441.18 %25.88 %25.88 %00 %1852.94 %617.65 %2470.59 %823.53 %25.88 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8647.25 %42.2 %2915.93 %21.1 %12166.48 %2312.64 %14479.12 %3318.13 %52.75 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)770 %00 %00 %00 %770 %110 %880 %220 %00 %
รวม64257.89 %322.89 %12811.54 %141.26 %81673.58 %898.03 %90581.61 %17615.87 %272.43 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
342.86 %114.29 %228.57 %00 %00 %00 %114.29 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต00 %00 %00 %00 %1100 %00 %00 %
บัญชี199.9 %7941.15 %6433.33 %2010.42 %52.6 %10.52 %10.52 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ2029.41 %710.29 %2130.88 %1623.53 %45.88 %00 %00 %
สาขาวิชาการเงิน1014.29 %1927.14 %2332.86 %1825.71 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ7840.41 %2412.44 %5126.42 %2915.03 %94.66 %10.52 %00 %
สาขาวิชาการตลาด3631.03 %2824.14 %3126.72 %1311.21 %21.72 %43.45 %10.86 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)666.67 %00 %111.11 %222.22 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ912.5 %1622.22 %2534.72 %1622.22 %56.94 %11.39 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)1041.67 %729.17 %520.83 %00 %00 %14.17 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5638.89 %2215.28 %3725.69 %1510.42 %128.33 %10.69 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)112.5 %112.5 %337.5 %225 %00 %112.5 %00 %
รวม24927.51 %20422.54 %26329.06 %13114.48 %384.2 %101.1 %30.33 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
114.29 %00 %457.14 %114.29 %00 %00 %00 %114.29 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
บัญชี52.6 %94.69 %17691.67 %00 %00 %00 %00 %21.04 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ57.35 %34.41 %5682.35 %34.41 %00 %00 %00 %11.47 %
สาขาวิชาการเงิน22.86 %2028.57 %4767.14 %11.43 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ189.33 %126.22 %15278.76 %84.15 %00 %00 %00 %31.55 %
สาขาวิชาการตลาด86.9 %65.17 %9178.45 %86.9 %00 %00 %21.72 %10.86 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)00 %111.11 %666.67 %111.11 %00 %00 %00 %111.11 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ11.39 %45.56 %6184.72 %68.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)14.17 %14.17 %1875 %28.33 %00 %00 %00 %28.33 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1913.19 %53.47 %10875 %106.94 %00 %00 %00 %21.39 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)225 %00 %675 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม626.85 %616.74 %72680.22 %414.53 %00 %00 %20.22 %131.44 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
114.29 %00 %571.43 %114.29 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต1100 %00 %00 %00 %
บัญชี15279.17 %63.12 %178.85 %178.85 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ68.82 %1116.18 %3652.94 %1522.06 %
สาขาวิชาการเงิน3550 %45.71 %2028.57 %1115.71 %
สาขาวิชาการจัดการ4523.32 %189.33 %7438.34 %5629.02 %
สาขาวิชาการตลาด3631.03 %1512.93 %3025.86 %3530.17 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)555.56 %00 %222.22 %222.22 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ1622.22 %34.17 %2940.28 %2433.33 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)729.17 %312.5 %1041.67 %416.67 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2718.75 %2114.58 %5638.89 %4027.78 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)225 %00 %337.5 %337.5 %
รวม33436.91 %818.95 %28231.16 %20822.98 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
14.29 %42.86 %14.29 %28.57 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต100 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี29.17 %45.31 %22.92 %1.56 %1.04 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ5.88 %25 %48.53 %17.65 %2.94 %
สาขาวิชาการเงิน17.14 %42.86 %25.71 %11.43 %2.86 %
สาขาวิชาการจัดการ11.92 %43.52 %33.16 %9.33 %2.07 %
สาขาวิชาการตลาด12.07 %47.41 %31.9 %7.76 %0.86 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)55.56 %11.11 %33.33 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ12.5 %37.5 %41.67 %5.56 %2.78 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)25 %20.83 %33.33 %16.67 %4.17 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ13.19 %36.11 %40.28 %7.64 %2.78 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)25 %25 %37.5 %12.5 %0 %
รวม16.91 %40.11 %33.04 %7.96 %1.99 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี