หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 3/7/2021 11:58:56 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต211100 %1100 %00 %
บัญชี21520419495.1 %18896.91 %63.09 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ110907178.89 %6084.51 %1115.49 %
สาขาวิชาการเงิน94887079.55 %6694.29 %45.71 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ110947984.04 %7696.2 %33.8 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)36342676.47 %2388.46 %311.54 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ19718214981.87 %12885.91 %2114.09 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)111100 %1100 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ20000
รวม76769459185.16 %54391.88 %488.12 %
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่มีงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด ได้งานทำตรงหลักสูตร ได้งานทำไม่ตรงหลักสูตร
คน % คน % คน %
สาขาวิชาการจัดการ34824019982.92 %18190.95 %189.05 %
สาขาวิชาการตลาด20614711779.59 %10287.18 %1512.82 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)1099100 %9100 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)2210880 %8100 %00 %
รวม58640633382.02 %30090.09 %339.91 %
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี