หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ณ 3/8/2021 1:18:09 AM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
0 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี40 %40 %0 %10 %10 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ26.32 %31.58 %15.79 %15.79 %5.26 %
สาขาวิชาการเงิน38.89 %50 %0 %5.56 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ36.59 %34.15 %4.88 %12.2 %4.88 %
สาขาวิชาการตลาด20.69 %55.17 %3.45 %10.34 %10.34 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ40 %40 %6.67 %0 %13.33 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)12.5 %37.5 %12.5 %0 %37.5 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ42.42 %21.21 %6.06 %12.12 %3.03 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)50 %50 %0 %0 %0 %
รวม33.52 %37.5 %5.68 %9.66 %7.39 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
100 %1100 %1100 %00 %00 %00 %1100 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต000 %00 %00 %00 %00 %00 %0100 %
บัญชี1000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1900 %15.26 %15.26 %00 %00 %00 %15.26 %
สาขาวิชาการเงิน1800 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ4100 %37.32 %37.32 %00 %00 %12.44 %49.76 %
สาขาวิชาการตลาด2900 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ1500 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)800 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3300 %515.15 %515.15 %00 %00 %00 %515.15 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)000 %00 %00 %00 %00 %00 %015.15 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ000 %00 %00 %00 %00 %00 %015.15 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)200 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม17600 %105.68 %105.68 %00 %00 %10.57 %116.25 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี80 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %10 %10 %0 %0 %0 %0 %0 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ73.68 %0 %5.26 %0 %0 %0 %0 %0 %10.53 %0 %0 %5.26 %0 %0 %
สาขาวิชาการเงิน72.22 %0 %0 %0 %5.56 %0 %0 %0 %0 %5.56 %0 %5.56 %0 %5.56 %
สาขาวิชาการจัดการ65.85 %2.44 %12.2 %0 %0 %0 %2.44 %0 %0 %7.32 %0 %2.44 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด79.31 %0 %3.45 %0 %0 %0 %3.45 %0 %0 %6.9 %0 %0 %0 %6.9 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ86.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %6.67 %0 %0 %0 %6.67 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)87.5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ60.61 %3.03 %9.09 %0 %0 %0 %3.03 %0 %0 %3.03 %0 %3.03 %0 %3.03 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม72.16 %1.14 %5.68 %0 %0.57 %0 %1.7 %1.14 %1.7 %3.98 %0 %2.84 %0 %2.27 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี10 %0 %0 %10 %10 %10 %0 %10 %10 %40 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ0 %0 %0 %5.26 %47.37 %15.79 %0 %5.26 %0 %21.05 %
สาขาวิชาการเงิน0 %0 %0 %0 %44.44 %5.56 %0 %0 %11.11 %33.33 %
สาขาวิชาการจัดการ12.2 %0 %0 %4.88 %26.83 %14.63 %2.44 %4.88 %4.88 %24.39 %
สาขาวิชาการตลาด20.69 %0 %6.9 %0 %10.34 %17.24 %3.45 %10.34 %6.9 %24.14 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ20 %0 %0 %13.33 %20 %13.33 %0 %13.33 %0 %20 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %50 %12.5 %0 %0 %0 %37.5 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6.06 %0 %0 %3.03 %9.09 %12.12 %6.06 %12.12 %6.06 %30.3 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
รวม9.66 %0 %1.14 %4.55 %23.86 %14.2 %2.27 %7.39 %5.11 %26.7 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
0 %0 %0 %0 %100 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี20 %40 %20 %0 %20 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ42.11 %15.79 %5.26 %10.53 %26.32 %
สาขาวิชาการเงิน66.67 %16.67 %5.56 %0 %11.11 %
สาขาวิชาการจัดการ60.98 %21.95 %2.44 %4.88 %9.76 %
สาขาวิชาการตลาด37.93 %24.14 %10.34 %6.9 %20.69 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ60 %20 %0 %0 %20 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)87.5 %0 %0 %0 %12.5 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ36.36 %15.15 %6.06 %6.06 %36.36 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %100 %0 %0 %0 %
รวม48.86 %20.45 %5.68 %4.55 %20.45 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
บัญชี60 %0 %0 %0 %10 %0 %0 %30 %0 %0 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ63.16 %0 %0 %0 %5.26 %0 %5.26 %15.79 %5.26 %5.26 %
สาขาวิชาการเงิน61.11 %0 %5.56 %0 %11.11 %0 %11.11 %5.56 %0 %5.56 %
สาขาวิชาการจัดการ56.1 %0 %2.44 %0 %7.32 %2.44 %21.95 %2.44 %2.44 %4.88 %
สาขาวิชาการตลาด65.52 %0 %0 %0 %6.9 %0 %13.79 %10.34 %3.45 %0 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ60 %0 %0 %0 %6.67 %0 %13.33 %20 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51.52 %0 %0 %0 %3.03 %3.03 %15.15 %9.09 %3.03 %15.15 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %15.15 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %15.15 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม60.8 %0 %1.14 %0 %6.25 %1.14 %13.07 %9.66 %2.27 %5.68 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี