หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ณ 3/8/2021 1:14:20 AM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
50 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี28.32 %67.63 %3.47 %0.58 %0 %0 %0 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ60.42 %35.42 %4.17 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการเงิน40 %56.67 %1.67 %1.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ60 %37.39 %1.74 %0 %0.87 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด53.75 %38.75 %2.5 %2.5 %1.25 %1.25 %0 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ25.4 %66.67 %6.35 %0 %0 %0 %1.59 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)35.71 %64.29 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ52.27 %47.73 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)14.29 %71.43 %14.29 %0 %0 %0 %0 %
รวม43.6 %52.13 %3.05 %0.61 %0.3 %0.15 %0.15 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %75 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี0 %7.51 %0.58 %5.2 %2.89 %0 %0.58 %0 %47.4 %34.68 %0 %0 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ0 %6.25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %39.58 %0 %0 %
สาขาวิชาการเงิน0 %11.67 %0 %0 %0 %1.67 %0 %0 %61.67 %23.33 %0 %0 %
สาขาวิชาการจัดการ0 %4.35 %0 %0 %0.87 %0.87 %1.74 %0.87 %49.57 %38.26 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด0 %1.25 %0 %0 %1.25 %1.25 %0 %1.25 %36.25 %55 %0 %0 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ0 %3.17 %0 %0 %0 %0 %1.59 %0 %71.43 %22.22 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %7.14 %0 %0 %28.57 %57.14 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0 %7.95 %0 %0 %3.41 %0 %2.27 %0 %50 %34.09 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %14.29 %0 %0 %0 %42.86 %42.86 %0 %0 %
รวม0 %5.79 %0.15 %1.37 %1.68 %0.61 %0.91 %0.3 %49.7 %36.89 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
25 %75 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
บัญชี13.29 %27.17 %4.62 %0 %0.58 %0 %17.92 %24.28 %2.89 %9.25 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ8.33 %35.42 %2.08 %0 %0 %0 %16.67 %20.83 %4.17 %12.5 %
สาขาวิชาการเงิน11.67 %35 %0 %0 %1.67 %0 %13.33 %30 %1.67 %6.67 %
สาขาวิชาการจัดการ4.35 %40 %1.74 %0 %0.87 %0 %17.39 %27.83 %3.48 %4.35 %
สาขาวิชาการตลาด3.75 %28.75 %2.5 %0 %2.5 %0 %16.25 %30 %8.75 %7.5 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)33.33 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ38.1 %14.29 %0 %0 %0 %0 %14.29 %23.81 %4.76 %4.76 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)64.29 %7.14 %0 %0 %0 %0 %7.14 %7.14 %7.14 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6.82 %64.77 %0 %0 %0 %0 %10.23 %13.64 %0 %3.41 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)85.71 %14.29 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม13.57 %34.6 %1.98 %0 %0.76 %0 %15.09 %23.63 %3.51 %6.55 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
00 %00 %00 %00 %00 %1100 %00 %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
บัญชี48.16 %714.29 %510.2 %2551.02 %48.16 %24.08 %12.04 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ213.33 %00 %533.33 %746.67 %00 %16.67 %00 %
สาขาวิชาการเงิน317.65 %15.88 %15.88 %635.29 %00 %635.29 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ512.5 %410 %25 %2050 %410 %410 %00 %
สาขาวิชาการตลาด720.59 %12.94 %411.76 %1132.35 %514.71 %514.71 %00 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)133.33 %00 %00 %266.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ525 %00 %315 %630 %210 %315 %15 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %120 %360 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12.86 %25.71 %514.29 %1440 %411.43 %514.29 %38.57 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %150 %150 %00 %00 %00 %
รวม2812.61 %156.76 %2712.16 %9542.79 %198.56 %2712.16 %52.25 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี