หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 3/8/2021 1:15:39 AM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต0 % 0 % 0 % 
บัญชี215 204 192 0 % 0 % 0 % 
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ110 90 68 0.91 % 1.11 % 1.47 % 
สาขาวิชาการเงิน94 88 70 0 % 0 % 0 % 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ110 94 72 4.55 % 5.32 % 6.94 % 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)36 34 24 0 % 0 % 0 % 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ197 182 144 1.52 % 1.65 % 2.08 % 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)0 % 0 % 0 % 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ0 % 
รวม767 694 572 1.17 %1.3 % 1.57 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
สาขาวิชาการจัดการ348240193 1.15 % 1.67 % 2.07 % 
สาขาวิชาการตลาด206147116 0.97 % 1.36 % 1.72 % 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)1090 % 0 % 0 % 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)22100 % 0 % 0 % 
รวม586 406 326 1.02 %1.48 % 1.84 % 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี