หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 5:08:29 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม355 331 274 1.97 % 2.11 % 2.55 % 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร299 299 229 2.34 % 2.34 % 3.06 % 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์347 324 198 14 4.03 % 4.32 % 7.07 % 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน504 466 342 12 2.38 % 2.58 % 3.51 % 
คณะบริหารธุรกิจ767 694 572 1.17 % 1.3 % 1.57 % 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี324 310 247 1.23 % 1.29 % 1.62 % 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1,100 1,058 851 17 1.55 % 1.61 % 2 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์87 85 60 2.3 % 2.35 % 3.33 % 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์139 128 111 2.16 % 2.34 % 2.7 % 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย86 84 65 8.14 % 8.33 % 10.77 % 
รวม4,008 3,779 2,949 82 2.05 %2.17 % 2.78 % 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ Startup หรือ กิจการของครอบครัว ภายในระยะเวลา 1 ปี
คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ฯ คิดเป็นร้อยละเทียบกับ
ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีงานทำ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์464635 0 % 0 % 0 % 
คณะบริหารธุรกิจ586406326 1.02 % 1.48 % 1.84 % 
คณะศิลปกรรมศาสตร์767642 6.58 % 6.58 % 11.9 % 
คณะศิลปศาสตร์266256205 12 4.51 % 4.69 % 5.85 % 
รวม974 784 608 23 2.36 %2.93 % 3.78 % 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี