หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:14:03 PM
   
 
คณะ อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม43.93 %51.4 %1.87 %0.93 %0 %0 %1.87 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร40.48 %52.38 %2.38 %2.38 %0 %0 %2.38 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์38.14 %56.7 %3.09 %0 %0 %1.03 %1.03 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน43.51 %55.19 %0.65 %0 %0 %0 %0.65 %
คณะบริหารธุรกิจ42.14 %54.72 %1.89 %0.63 %0.31 %0.31 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26.16 %69.77 %3.49 %0.58 %0 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์12.47 %74.52 %9.97 %2.77 %0 %0 %0.28 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์32.79 %67.21 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์40.4 %55.63 %1.32 %0.66 %0 %0 %1.99 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย44.12 %41.18 %11.76 %0 %2.94 %0 %0 %
รวม32.49 %61.52 %4.06 %1.07 %0.13 %0.13 %0.6 %
 
คณะ แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0 %3.74 %0 %0 %3.74 %0 %0 %0 %51.4 %39.25 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %7.14 %0 %0 %4.76 %0 %0 %0 %40.48 %47.62 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.03 %3.09 %0 %4.12 %5.15 %1.03 %1.03 %2.06 %39.18 %42.27 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน0 %1.3 %0 %0.65 %1.95 %0 %0.65 %0.65 %51.95 %39.61 %0.65 %0.65 %
คณะบริหารธุรกิจ0 %6.6 %0 %0.31 %1.26 %0.63 %1.26 %0.63 %54.72 %32.39 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.58 %5.23 %0 %0.58 %3.49 %0 %1.74 %0 %58.14 %29.07 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์0.28 %4.99 %0.28 %2.49 %4.71 %0.55 %1.11 %0.28 %56.79 %26.04 %0 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %1.64 %0 %3.28 %8.2 %0 %0 %0 %27.87 %54.1 %1.64 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %5.3 %0 %0 %0 %1.32 %0.66 %0 %48.34 %41.06 %0 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %40 %0 %0 %0 %60 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย2.94 %0 %5.88 %17.65 %0 %0 %2.94 %0 %29.41 %41.18 %0 %0 %
รวม0.27 %4.59 %0.2 %1.6 %3.2 %0.47 %1 %0.4 %51.4 %34.62 %0.13 %0.07 %
 
คณะ ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5.61 %66.36 %1.87 %0 %0.93 %0 %9.35 %9.35 %0.93 %4.67 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร4.76 %28.57 %0 %0 %0 %0 %16.67 %30.95 %11.9 %7.14 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์10.31 %6.19 %1.03 %2.06 %1.03 %0 %21.65 %28.87 %15.46 %13.4 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.95 %35.06 %3.25 %0.65 %1.3 %0 %9.09 %24.68 %13.64 %9.74 %
คณะบริหารธุรกิจ12.26 %35.85 %1.26 %0 %0.94 %0 %15.09 %24.21 %3.77 %6.29 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7.56 %47.09 %1.16 %0 %0 %0.58 %11.63 %18.6 %5.23 %8.14 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์9.97 %28.25 %0.83 %0.28 %2.49 %0 %12.74 %24.65 %11.08 %8.86 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์4.92 %16.39 %0 %26.23 %0 %39.34 %0 %1.64 %6.56 %3.28 %
คณะศิลปศาสตร์43.71 %14.57 %2.65 %0.66 %0.66 %0.66 %11.26 %14.57 %3.31 %7.28 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %60 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย8.82 %0 %5.88 %2.94 %0 %0 %20.59 %29.41 %5.88 %26.47 %
รวม12.05 %31.49 %1.53 %1.46 %1.13 %1.73 %12.65 %21.37 %7.79 %8.26 %
 
คณะ บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม512.82 %12.56 %923.08 %1230.77 %615.38 %410.26 %00 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร215.38 %17.69 %215.38 %646.15 %215.38 %00 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์312.5 %28.33 %14.17 %1458.33 %14.17 %312.5 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1429.79 %36.38 %510.64 %1531.91 %48.51 %48.51 %12.13 %
คณะบริหารธุรกิจ1614.29 %54.46 %1210.71 %4741.96 %76.25 %1816.07 %43.57 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี922.5 %25 %512.5 %1127.5 %37.5 %820 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์2223.91 %55.43 %1415.22 %3133.7 %66.52 %99.78 %22.17 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์222.22 %111.11 %00 %111.11 %111.11 %00 %333.33 %
คณะศิลปศาสตร์610.91 %35.45 %1221.82 %1629.09 %23.64 %1120 %35.45 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์00 %00 %00 %1100 %00 %00 %00 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย00 %00 %112.5 %675 %00 %112.5 %00 %
รวม7917.95 %235.23 %6113.86 %16036.36 %327.27 %5813.18 %132.95 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี