หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 4/4/2020 4:03:30 PM
   
 
คณะ อัตราเงินเดือน
ไม่เกิน 15,000 15,001-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม73.83 %21.5 %1.87 %0.93 %0 %0 %1.87 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร69.05 %23.81 %2.38 %2.38 %0 %0 %2.38 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์69.07 %25.77 %3.09 %0 %0 %1.03 %1.03 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน75.97 %22.73 %0.65 %0 %0 %0 %0.65 %
คณะบริหารธุรกิจ70.75 %26.1 %1.89 %0.63 %0.31 %0.31 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี53.49 %42.44 %3.49 %0.58 %0 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์29.64 %57.34 %9.97 %2.77 %0 %0 %0.28 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์67.21 %32.79 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์67.55 %28.48 %1.32 %0.66 %0 %0 %1.99 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์20 %80 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย55.88 %29.41 %11.76 %0 %2.94 %0 %0 %
รวม58.52 %35.49 %4.06 %1.07 %0.13 %0.13 %0.6 %
 
คณะ แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0 %3.74 %0 %0 %3.74 %0 %0 %0 %51.4 %39.25 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %7.14 %0 %0 %4.76 %0 %0 %0 %40.48 %47.62 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.03 %3.09 %0 %4.12 %5.15 %1.03 %1.03 %2.06 %39.18 %42.27 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน0 %1.3 %0 %0.65 %1.95 %0 %0.65 %0.65 %51.95 %38.96 %0.65 %1.3 %
คณะบริหารธุรกิจ0 %6.6 %0 %0.31 %1.26 %0.63 %1.26 %0.63 %54.72 %32.39 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.58 %5.23 %0 %0.58 %3.49 %0 %1.74 %0 %58.14 %29.07 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์0.28 %4.99 %0.28 %2.49 %4.71 %0.55 %1.11 %0.28 %56.79 %26.04 %0 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %1.64 %0 %3.28 %8.2 %0 %0 %0 %27.87 %54.1 %1.64 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %5.3 %0 %0 %0 %1.32 %0.66 %0 %48.34 %41.06 %0 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %40 %0 %0 %0 %60 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย2.94 %0 %5.88 %17.65 %0 %0 %2.94 %0 %29.41 %41.18 %0 %0 %
รวม0.27 %4.59 %0.2 %1.6 %3.2 %0.47 %1 %0.4 %51.4 %34.55 %0.13 %0.13 %
 
คณะ ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5.61 %66.36 %1.87 %0 %0.93 %0 %9.35 %9.35 %0.93 %4.67 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร4.76 %28.57 %0 %0 %0 %0 %16.67 %30.95 %11.9 %7.14 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์10.31 %6.19 %1.03 %2.06 %1.03 %0 %21.65 %28.87 %15.46 %13.4 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.95 %35.06 %3.25 %0.65 %1.3 %0 %9.09 %24.68 %13.64 %9.74 %
คณะบริหารธุรกิจ12.26 %35.85 %1.26 %0 %0.94 %0 %15.09 %24.21 %3.77 %6.29 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7.56 %47.09 %1.16 %0 %0 %0.58 %11.63 %18.6 %5.23 %8.14 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์9.97 %28.25 %0.83 %0.28 %2.49 %0 %12.74 %24.65 %11.08 %8.86 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์4.92 %16.39 %0 %26.23 %0 %39.34 %0 %1.64 %6.56 %3.28 %
คณะศิลปศาสตร์43.71 %14.57 %2.65 %0.66 %0.66 %0.66 %11.26 %14.57 %3.31 %7.28 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %60 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย8.82 %0 %5.88 %2.94 %0 %0 %20.59 %29.41 %5.88 %26.47 %
รวม12.05 %31.49 %1.53 %1.46 %1.13 %1.73 %12.65 %21.37 %7.79 %8.26 %
 
คณะ บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม12.82 %2.56 %23.08 %30.77 %15.38 %10.26 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร15.38 %7.69 %15.38 %46.15 %15.38 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12.5 %8.33 %4.17 %58.33 %4.17 %12.5 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน29.17 %6.25 %10.42 %33.33 %8.33 %8.33 %2.08 %
คณะบริหารธุรกิจ14.29 %4.46 %10.71 %41.96 %6.25 %16.07 %3.57 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22.5 %5 %12.5 %27.5 %7.5 %20 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์23.91 %5.43 %15.22 %33.7 %6.52 %9.78 %2.17 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์22.22 %11.11 %0 %11.11 %11.11 %0 %33.33 %
คณะศิลปศาสตร์10.91 %5.45 %21.82 %29.09 %3.64 %20 %5.45 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %0 %12.5 %75 %0 %12.5 %0 %
รวม17.91 %5.22 %13.83 %36.51 %7.26 %13.15 %2.95 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี