หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:26:37 PM
 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
คณะ ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม243 226 17 15,248 21,166 15,401 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร193 162 31 15,182 17,200 15,243 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์163 145 18 14 12 14,493 14,958 14,529 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน285 263 22 12 14,969 13,222 14,911 
คณะบริหารธุรกิจ476 435 41 14,746 19,625 14,834 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี228 213 15 15,476 18,333 15,516 
คณะวิศวกรรมศาสตร์679 655 24 17 16 17,770 19,581 17,813 
คณะศิลปกรรมศาสตร์47 46 15,314 16,000 15,329 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์97 97 16,104 18,333 16,170 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย55 50 14,849 46,500 18,240 
รวม2,466 2,292 174 82 69 13 15,837  20,098  15,962  
 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีงานทำ ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
คณะ ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน
(ไม่นับอาชีพอิสระ)
ประกอบอาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(เฉพาะทำงานตรงสาขา)
จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จำนวน ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ทั้งหมด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์32 31 13,872 13,872 
คณะบริหารธุรกิจ262 236 26 14,298 20,000 14,414 
คณะศิลปกรรมศาสตร์29 28 13,064 11,000 12,806 
คณะศิลปศาสตร์163 146 17 12 15,945 15,555 15,922 
รวม486 441 45 23 18 14,732  15,777  14,772  
 
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ / มีงานทำและศึกษาต่อ / ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
               ไม่นับรวม ผู้มีงานทำก่อนสำเร็จการศึกษา / ได้งานระหว่างศึกษา / ได้งานทำหลังจบการศึกษามากว่า 1 ปี
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี