หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 11/30/2020 6:24:25 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0 %0 %0 %0 %50 %40 %0 %0 %10 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์0 %8.33 %0 %0 %25 %50 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน0 %0 %0 %0 %22.22 %55.56 %0 %0 %0 %0 %
คณะบริหารธุรกิจ0 %5.88 %0 %5.88 %29.41 %47.06 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0 %0 %0 %0 %27.78 %61.11 %0 %0 %0 %5.56 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %57.58 %36.36 %0 %0 %3.03 %0 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %0 %0 %0 %33.33 %66.67 %0 %0 %0 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย0 %0 %0 %0 %71.43 %14.29 %0 %0 %0 %14.29 %
รวม0 %1.77 %0 %0.88 %40.71 %46.02 %0 %0 %1.77 %1.77 %
 
คณะ ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม60 %40 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์16.67 %41.67 %8.33 %8.33 %0 %8.33 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน22.22 %11.11 %0 %44.44 %0 %11.11 %
คณะบริหารธุรกิจ23.53 %47.06 %5.88 %11.76 %0 %5.88 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี27.78 %66.67 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์54.55 %27.27 %0 %3.03 %6.06 %6.06 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %100 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์0 %50 %0 %16.67 %33.33 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย28.57 %28.57 %42.86 %0 %0 %0 %
รวม34.51 %39.82 %4.42 %7.96 %3.54 %4.42 %
 
คณะ เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม90 %10 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์91.67 %0 %8.33 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน77.78 %0 %11.11 %0 %0 %11.11 %
คณะบริหารธุรกิจ64.71 %23.53 %5.88 %5.88 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี61.11 %11.11 %0 %27.78 %0 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์57.58 %9.09 %9.09 %15.15 %6.06 %3.03 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะศิลปศาสตร์50 %33.33 %0 %16.67 %0 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย57.14 %28.57 %14.29 %0 %0 %0 %
รวม67.26 %12.39 %6.19 %10.62 %1.77 %1.77 %
 
คณะ ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม80 %0 %0 %20 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์91.67 %0 %0 %8.33 %0 %0 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน88.89 %0 %0 %0 %0 %11.11 %
คณะบริหารธุรกิจ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี94.44 %0 %0 %0 %5.56 %0 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์75.76 %3.03 %0 %0 %18.18 %3.03 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %100 %0 %
คณะศิลปศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม87.61 %0.88 %0 %2.65 %7.08 %1.77 %
 
คณะ ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม65.64 %46.15 %7.69 %12.31 %52.31 %12.31 %13.33 %21.03 %22.56 %20 %13.85 %1.03 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร81.08 %37.84 %8.11 %8.11 %43.24 %31.08 %22.97 %20.27 %21.62 %35.14 %28.38 %0 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์79.38 %35.02 %11.28 %15.56 %42.8 %12.06 %17.9 %17.12 %16.73 %17.9 %17.51 %1.17 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน68.71 %36.73 %5.1 %11.9 %45.58 %9.86 %14.63 %33.67 %28.57 %22.79 %23.81 %1.36 %
คณะบริหารธุรกิจ76.43 %45.25 %9.89 %12.17 %46.01 %8.56 %13.31 %16.54 %23.95 %17.49 %18.44 %1.14 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี75.18 %43.8 %6.57 %9.85 %49.64 %24.45 %14.96 %19.34 %20.8 %25.18 %23.72 %1.82 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์78.3 %34.57 %4.18 %10.93 %46.14 %19.13 %13.18 %16.08 %16.4 %26.37 %18.97 %1.77 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์78.69 %50 %4.92 %12.3 %39.34 %9.84 %7.38 %20.49 %12.3 %9.02 %8.2 %0.82 %
คณะศิลปศาสตร์71.2 %37.2 %14.8 %14 %53.2 %6 %22.8 %20.8 %21.2 %16.4 %14.8 %1.2 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์66.67 %44.44 %11.11 %11.11 %22.22 %11.11 %11.11 %22.22 %11.11 %22.22 %22.22 %0 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย84.72 %20.83 %5.56 %13.89 %37.5 %23.61 %15.28 %13.89 %9.72 %15.28 %9.72 %1.39 %
รวม75.32 %39.41 %7.76 %12.06 %46.49 %14.21 %14.95 %19.59 %20.33 %21.08 %18.52 %1.34 %
** คำถามเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
คณะ สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1866.67 %933.33 %27
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1257.14 %942.86 %21
คณะบริหารธุรกิจ13.7 %2696.3 %27
คณะวิศวกรรมศาสตร์203.93 %48996.07 %509
คณะศิลปกรรมศาสตร์00 %4100 %4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์00 %5100 %5
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย2870 %1230 %40
รวม7912.48 %55487.52 %633
 
คณะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม73.33 %4.62 %23.59 %26.67 %45.13 %33.33 %18.46 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร75.68 %5.41 %20.27 %31.08 %41.89 %36.49 %17.57 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์76.65 %3.11 %18.29 %24.12 %26.85 %31.91 %15.18 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน79.93 %4.08 %20.41 %28.23 %32.31 %33.67 %21.09 %
คณะบริหารธุรกิจ72.43 %3.04 %22.05 %27.38 %30.8 %39.54 %17.11 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี74.82 %4.01 %22.63 %25.18 %34.31 %36.86 %16.06 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์66.4 %5.95 %22.83 %27.17 %34.73 %39.71 %15.92 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์70.49 %6.56 %18.03 %19.67 %22.95 %40.98 %19.67 %
คณะศิลปศาสตร์73.6 %4.4 %18 %30.4 %24 %29.2 %18.4 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.56 %11.11 %22.22 %22.22 %44.44 %33.33 %11.11 %
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย75 %6.94 %13.89 %20.83 %40.28 %41.67 %19.44 %
รวม72.69 %4.53 %21.04 %26.68 %32.5 %36.55 %17.37 %
** คำถามเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี