หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
 
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่่ 11/30/2020 6:29:44 PM
ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010191 นางสาวปัจจกวี   รังสิโย1/12/2557 12:42:43 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010282 นายกำพล   พันธุ์วิเศษ8/12/2557 1:26:43 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010738 นางสาวปาริชาติ   สำโรงพล10/12/2557 17:50:13 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010779 นางสาววราภรณ์   สร้อยโสม30/11/2557 16:18:10 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010837 นายวุฒิชัย   จารุลาวัลย์14/12/2557 23:06:17 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010845 นางสาวนิสากร   เนียมเพราะ30/11/2557 15:53:21 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010886 นายภาณุวัฒน์   พรายสำโรง9/12/2557 14:12:13 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการผลิตพืช 1153103010894 นางสาวหทัยพร   ทิพย์ศรี4/12/2557 12:43:37 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1151103050191 นายณบวรพจน์   คิดถวิล2/12/2557 15:01:17 
10 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1151103050514 นายอรุณนพรัตน์   ศรีบัวชุม7/12/2557 17:19:30 
11 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050249 นายภูมินทร์   ไทรชมภู6/12/2557 16:35:23 
12 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050397 นางสาวสุรีรัตน์   บุตรพงษ์16/11/2557 21:21:51 
13 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050462 นายโสภณ   กำเหนิดสุข8/12/2557 8:07:02 
14 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050561 นางสาวอำไพภรณ์   เปรมอำพล18/11/2557 9:57:04 
15 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050710 นายธนวัฒน์   วัฒนกวี23/05/2558 1:09:50 
16 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050777 นายภานุพงษ์   อ่อนสว่าง8/12/2557 8:12:38 
17 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1152103050876 นายชาติชาย   คตสำโรง8/12/2557 8:12:12 
18 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050197 นางสาวนัชพร   ไหลตวงธนา8/12/2557 23:51:18 
19 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050296 นางสาวกัญญ์ฐิสา   จอมเดช1/12/2557 10:28:22 
20 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050445 นางสาวเดือนฉาย   หน่ายคอน2/11/2557 20:40:11 
21 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050692 นายอิทธิพล   บุญชุม18/11/2557 21:02:54 
22 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050726 นายอานนท์   จันทร์น้ำ7/12/2557 15:24:42 
23 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050742 นายเทวานุวัฒน์   แจ้งแสงสัมพันธ์8/12/2557 23:46:03 
24 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050825 นางสาวนริศรา   ถาวรทอง29/04/2558 12:58:31 
25 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103050890 นางสาวฐิติยา   ไกรวณิช19/11/2557 10:33:29 
26 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103051179 นางสาวอุบลรัตน์   พุ่มสุข7/12/2557 15:27:49 
27 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1153103051260 นางสาวกุลธรา   มหาวงษ์9/12/2557 0:16:25 
28 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060261 นางสาววนิดา   หม่าตระกูล6/12/2557 21:09:35 
29 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060279 นางสาวชุติมา   อินทร์ชุ่ม2/12/2557 8:28:46 
30 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060337 นางสาวพัชราภรณ์   อ่อนสนิท10/11/2557 19:46:44 
31 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060709 นางสาวณัฐกานต์   นารีไผ่6/12/2557 21:29:04 
32 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060915 นางสาวปาริชาติ   งามหยดย้อย26/11/2557 21:58:01 
33 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060949 นายณัฐภูมิ   ถึงถิ่น7/12/2557 21:12:09 
34 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103060972 นางสาวณัฐชยา   เดชขุนทด6/12/2557 20:45:35 
35 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061186 นางสาวปัทมาภรณ์   ศรีสม9/11/2557 18:16:06 
36 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061467 นางสาวรุ่งรัตน์   ปิยะศักดิ์ภักดี13/11/2557 12:59:09 
37 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061525 นางสาวขวัญใจ   หอมจิตร์25/11/2557 13:11:21 
38 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061558 นางสาวสยุมพร   ชาญสมร7/12/2557 19:46:54 
39 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103061806 นายกนกรัชต์   วงษ์ษา5/12/2557 15:03:35 
40 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1153103062325 นางสาวชนา   หาญชาญสิน23/11/2557 13:47:43 
41 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040396 นางสาวภาพิมล   ชุ่มกมล6/12/2557 16:23:27 
42 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040628 นางสาวปรีดาภรณ์   วัดกลาง7/12/2557 8:31:38 
43 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040784 นางสาวเพ็ญพิศ   ขำละม้าย8/12/2557 8:18:46 
44 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040933 นางสาวลลิตา   ใจเด็ด7/12/2557 8:24:22 
45 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1153103040958 นางสาวภัทรานี   คุ้มเดช9/12/2557 2:56:15 
46 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100059 นายชริพันธ์   สุขยิ่ง2/12/2557 0:11:17 
47 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100067 นายณัฐพงษ์   นาคราช1/11/2557 16:40:24 
48 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100075 นายเอกรัตน์   รัตนาโรจน์10/12/2557 13:56:59 
49 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100091 นายจาตุรงค์   ต่ายเถาว์1/11/2557 20:19:28 
50 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100109 นางสาววรุณยพันธ์   ตั้งชัยวรรณา6/11/2557 12:54:49 
51 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100117 นายจิรวัฒน์   จุลพันธ์5/11/2557 11:37:57 
52 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100125 นายกิตติศักดิ์   น้อยนิ่ม24/11/2557 9:43:50 
53 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100133 นายนพดล   ชูจิตร2/11/2557 9:28:44 
54 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100190 นายอานันท์   เจิมมงคล6/10/2557 12:12:04 
55 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100208 นายรวี   พงษ์พิละ1/11/2557 11:00:46 
56 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100216 นางสาวรื่นฤดี   ศรีคำดอกแค5/12/2557 14:56:04 
57 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100224 นายมานพ   เดชพิทักษ์ยนต์3/11/2557 20:35:41 
58 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100240 นางสาวพรพรรณ   แสงชาติ4/11/2557 15:00:50 
59 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100265 นายศักรินทร์   ยกเล็ก5/12/2557 10:09:34 
60 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100273 นางสาวนพธีรา   กิจทวี7/12/2557 21:58:34 
61 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100299 นางสาวนันทิรัตน์   สืบมา26/11/2557 19:02:50 
62 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1153103100307 นางสาววรรณศิกา   ช่วยพัฒน์1/11/2557 20:53:31 
63 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1152103020853 นางสาวสิริพรรณ   นิลรัตน์16/12/2557 15:24:54 
64 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020026 นางสาวชมนาด   ศรีจะบก6/12/2557 18:21:22 
65 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020117 นางสาวพรพรรณ   จันทร์อ่ำ17/10/2557 19:55:25 
66 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020141 นางสาววรรณทนี   เกิดเมฆ16/10/2557 17:46:23 
67 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020166 นางสาวประภาลักษณ์   สมใจ8/12/2557 8:13:59 
68 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020174 นางสาวธนาพร   ปิงเมือง8/10/2557 22:48:30 
69 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020687 นางสาวจุฬารัตน์   สิงห์ทอง6/12/2557 13:50:17 
70 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103020851 นางสาวพรสุดา   ขาวอุบล4/11/2557 20:12:19 
71 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021016 นางสาวธัญญามาศ   สุมาลัย5/11/2557 9:57:44 
72 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021081 นางสาวสิริวิมล   แก้วนุ่ม8/12/2557 7:49:26 
73 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021149 นางสาวทิพวรรณ   กวยระคาร7/12/2557 20:02:24 
74 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1153103021156 นางสาวภคมน   พันธมนัสโสภา8/12/2557 8:11:11 
 
 
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat