หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 6/21/2024 12:23:23 AM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
แพทย์แผนไทยประยุกต์0 %0 %0 %0 %33.33 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %0 %0 %0 %50 %25 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
แพทย์แผนไทยประยุกต์0 %0 %0 %33.33 %33.33 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา0 %0 %100 %0 %0 %0 %
รวม0 %0 %25 %25 %25 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์66.67 %0 %0 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม75 %0 %0 %0 %0 %25 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์66.67 %0 %0 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม75 %0 %0 %0 %0 %25 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์58.82 %33.33 %11.76 %11.76 %58.82 %19.61 %19.61 %21.57 %41.18 %33.33 %25.49 %1.96 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา77.42 %25.81 %25.81 %9.68 %54.84 %6.45 %32.26 %22.58 %32.26 %35.48 %22.58 %0 %
รวม65.85 %30.49 %17.07 %10.98 %57.32 %14.63 %24.39 %21.95 %37.8 %34.15 %24.39 %1.22 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
แพทย์แผนไทยประยุกต์70.59 %15.69 %15.69 %23.53 %21.57 %27.45 %25.49 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา67.74 %0 %9.68 %12.9 %12.9 %29.03 %12.9 %
รวม69.51 %9.76 %13.41 %19.51 %18.29 %28.05 %20.73 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี