หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 6/21/2024 3:10:21 AM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์25 %25 %25 %25 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา36.36 %18.18 %18.18 %27.27 %0 %
รวม33.33 %20 %20 %26.67 %0 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์400 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา11218.18 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม15213.33 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
แพทย์แผนไทยประยุกต์50 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %25 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา27.27 %0 %0 %0 %18.18 %0 %27.27 %9.09 %0 %18.18 %
รวม33.33 %0 %0 %0 %20 %0 %20 %13.33 %0 %13.33 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
แพทย์แผนไทยประยุกต์50 %25 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา72.73 %9.09 %0 %0 %18.18 %
รวม66.67 %13.33 %0 %0 %20 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
แพทย์แผนไทยประยุกต์50 %0 %0 %0 %0 %25 %25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา36.36 %0 %0 %0 %0 %9.09 %18.18 %0 %18.18 %18.18 %
รวม40 %0 %0 %0 %0 %13.33 %20 %0 %13.33 %13.33 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี