หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 6/21/2024 3:03:53 AM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
แพทย์แผนไทยประยุกต์17.78 %73.33 %6.67 %0 %0 %2.22 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา26.32 %42.11 %10.53 %21.05 %0 %0 %0 %
รวม20.31 %64.06 %7.81 %6.25 %0 %1.56 %0 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
แพทย์แผนไทยประยุกต์0 %2.22 %0 %0 %2.22 %2.22 %0 %0 %51.11 %35.56 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %52.63 %10.53 %0 %0 %
รวม0 %1.56 %0 %0 %1.56 %1.56 %0 %0 %51.56 %28.12 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์6.67 %22.22 %0 %4.44 %4.44 %0 %33.33 %22.22 %2.22 %2.22 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา0 %15.79 %0 %0 %0 %0 %47.37 %26.32 %0 %10.53 %
รวม4.69 %20.31 %0 %3.12 %3.12 %0 %37.5 %23.44 %1.56 %4.69 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์116.67 %00 %233.33 %350 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา00 %125 %250 %125 %00 %125 %00 %
รวม110 %110 %440 %440 %00 %110 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี