หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 6/21/2024 2:58:50 AM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
แพทย์แผนไทยประยุกต์
51---51 
51---51 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา
32---32 
31---31 
96.88 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
8300083
8200082
98.8 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์4282.35 %11.96 %11.96 %11.96 %4588.24 %00 %4588.24 %47.84 %23.92 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา1341.94 %13.23 %26.45 %00 %1651.61 %39.68 %1961.29 %1135.48 %13.23 %
รวม5567.07 %22.44 %33.66 %11.22 %6174.39 %33.66 %6478.05 %1518.29 %33.66 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์24.44 %817.78 %1635.56 %1635.56 %12.22 %24.44 %00 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา631.58 %210.53 %421.05 %421.05 %210.53 %15.26 %00 %
รวม812.5 %1015.62 %2031.25 %2031.25 %34.69 %34.69 %00 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์1124.44 %00 %3066.67 %12.22 %12.22 %00 %12.22 %12.22 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา00 %00 %1473.68 %315.79 %00 %15.26 %15.26 %00 %
รวม1117.19 %00 %4468.75 %46.25 %11.56 %11.56 %23.12 %11.56 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์2248.89 %48.89 %1328.89 %613.33 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา1263.16 %315.79 %210.53 %210.53 %
รวม3453.12 %710.94 %1523.44 %812.5 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
แพทย์แผนไทยประยุกต์28.89 %44.44 %11.11 %11.11 %4.44 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา42.11 %31.58 %15.79 %0 %10.53 %
รวม32.81 %40.62 %12.5 %7.81 %6.25 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี