หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2020 6:00:26 AM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
แพทย์แผนไทยประยุกต์0 %0 %0 %0 %66.67 %16.67 %0 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %0 %0 %0 %71.43 %14.29 %0 %0 %0 %14.29 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
แพทย์แผนไทยประยุกต์33.33 %33.33 %33.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา0 %0 %100 %0 %0 %0 %
รวม28.57 %28.57 %42.86 %0 %0 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์50 %33.33 %16.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม57.14 %28.57 %14.29 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์77.5 %17.5 %2.5 %15 %42.5 %37.5 %12.5 %12.5 %12.5 %15 %7.5 %2.5 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา93.75 %25 %9.38 %12.5 %31.25 %6.25 %18.75 %15.62 %6.25 %15.62 %12.5 %0 %
รวม84.72 %20.83 %5.56 %13.89 %37.5 %23.61 %15.28 %13.89 %9.72 %15.28 %9.72 %1.39 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
แพทย์แผนไทยประยุกต์75 %7.5 %15 %25 %47.5 %42.5 %22.5 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา75 %6.25 %12.5 %15.62 %31.25 %40.62 %15.62 %
รวม75 %6.94 %13.89 %20.83 %40.28 %41.67 %19.44 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี