หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ณ 5/26/2020 5:49:55 AM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
ไม่เกิน 15,000 15,001-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
แพทย์แผนไทยประยุกต์52.17 %26.09 %17.39 %0 %4.35 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา63.64 %36.36 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม55.88 %29.41 %11.76 %0 %2.94 %0 %0 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
แพทย์แผนไทยประยุกต์0 %0 %4.35 %13.04 %0 %0 %4.35 %0 %30.43 %47.83 %0 %0 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา9.09 %0 %9.09 %27.27 %0 %0 %0 %0 %27.27 %27.27 %0 %0 %
รวม2.94 %0 %5.88 %17.65 %0 %0 %2.94 %0 %29.41 %41.18 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
แพทย์แผนไทยประยุกต์4.35 %0 %8.7 %0 %0 %0 %21.74 %30.43 %4.35 %30.43 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา18.18 %0 %0 %9.09 %0 %0 %18.18 %27.27 %9.09 %18.18 %
รวม8.82 %0 %5.88 %2.94 %0 %0 %20.59 %29.41 %5.88 %26.47 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
แพทย์แผนไทยประยุกต์00 %00 %00 %583.33 %00 %116.67 %00 %
สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา00 %00 %150 %150 %00 %00 %00 %
รวม00 %00 %112.5 %675 %00 %112.5 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี